Дарителите ползват данъчни облекчения

DSC00069Зачестилите природни бедствия събудиха съпричастието на българите. Много дарители искат да помогнат на нуждаещите ни се сънародници. Всички желаещи да помагат имат право на данъчни облекчения при деклариране на доходите си за 2014 г.     Фирмите могат да ползват по чл. 31 от ЗКПО  данъчно признати разходи за дарения  за Българския Червен кръст и за лица, пострадали при различни бедствия или на техните семействата. Облекчението се изразява  в признаване на дарения в размер до 10 % от счетоводната печалба.  По Закона за данъка върху доходите на физически лица  пък гражданите могат да намалят сумата си за облагане с до 5 на сто. В същия размер са и облекченията за даренията  в полза на здравни или лечебни заведения; на специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд “Социална закрила” към министъра на труда и социалната политика. Облекчението е валидно и при дарение в полза на специализирани институции за деца, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, на детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии.  То може да се ползва и за дарения в полза на бюджетни предприятия, на регистрираните в страната вероизповедания, на специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания; на културни институти и читалища. Могат да намалят данъчната си основа и граждани, които даряват на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, както и на фонд “Енергийна ефективност и възобновяеми източници”. Данъчното облекчение може да се ползва и при дарение в полза на комуни за лечение на наркозависими, а също и в полза на детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).   С дарение в полза на Центъра „Фонд за асистирана репродукция” и/или Центъра „Фонд за лечение на деца” може да се намали данъчната основа” с до 50%.  Друго данъчно облекчение е за дарение за културата, тоест за създаване, съхранение и популяризиране на произведения на културата в качеството им на „меценати” по смисъла на Закона за меценатството. С парите, платени за култура може да се намали с до 15 %  данъчната основа. Според закона общият размер на данъчните облекчения за дарения не може да е повече от 65% от годишната данъчната основа. За да могат да ползват данъчното облекчение, обаче, фирмите трябва да спазят  две условия по Чл.35, ал.3 от ЗКПО – с даренията да не се облагодетелстват ръководителите, които ги отпускат, или тези, които се разпореждат с тях и да са налице доказателства, че предметът на дарението е получен. Всички данъчни облекчения се ползват с подаването догодина на данъчната декларация за доходите, получени през настоящата 2014 г. Повече информация за ползването на облекченията можете да получите  на телефон 0700 18 700 на цената на един разговор от цялата страна.

About the Author :