Грижа за младите хора

DSC07387Насочване на политики за развитие кариерната ориентация и  облекчаване включването на нетрудоспособни млади хора в системата  на трудовата заетост визира новия План за младежта в община Стралджа. Като район с една от най-високата безработица общината  полага допълнителни усилия за  плавно преминаване на младите от ученическата скамейка  към пазара на труда. Има се предвид, че в общината  от общо население 13 402 младите хора  от 15 до 29 г. са само 1379 (при 1706 за миналата година), съсредоточени най-вече в общинския център. Ясна е тенденцията за продължаващия демографски проблем с остаряване на населението и видимо намаление на младите. В общината няма учебно заведение с професионална насоченост, но всички училища провеждат мероприятия  по професионално ориентиране. Неформалното обучение не е популярно и не се прилага. По проекти през миналата година са наети  64 млади хора по „От социални помощи към осигуряване на заетост”, 26 – по проект „Подкрепа за заетост”, 23 – по проект „Развитие”,  и 1- по „Старт в кариерата”. Един от приоритетите в политиката на общината е повишаване качеството  и достъпът до информационни услуги в подкрепа на младежкото развитие. Въпреки добре изградените младежки неправителствени организации, които работят активно на територията на общината, все още младите хора не възприемат достатъчно добре младежките организации като среда за гражданска изява, затова и усилията за насърчаването им се визират в Общинския план за младежта. Осезаеми са грижите за насърчаване на младежкото доброволчество, здравословния начин на живот, социалното включване, спорта и изяви в творчески колективи. Продължава партньорството на общината  с младежките организации и активно включване на млади хора  в планиране и реализиране на различни общински програми и проекти. В тази връзка общинският план визира конкретни прояви, в които да се привлича участието на младите хора. Целта е те да натрупат опит и умения, необходими за бъдещата им личностна  и професионална реализация.

Надя Жечева

About the Author :