Гражданско сдружение сигнализира за нередности с депото

До Главния прокурор

на Република България

г-н Сотир Цацаров

До и.ф. ръководител на

специализираната прокуратура

г-н Димитър Петров

До окръжна прокуратура Ямбол

г-н Дойчин Дойчев

До окръжна прокуратура Ст. Загора

г-н Дичо Атанасов

До УО на ОПОС

г-жа Деница Николова

До националните медии

До Ямболските медии

С И Г Н А Л

за проверка

от

Инициативен комитет  „Да спасим град Ямбол от Кмета“ – гр.Ямбол ул.“Н.Петрини“ 37

            Относно: Възстановяване на суми от натрупаните отчисления по Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и НАРЕДБА № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, във връзка с експлоатацията на депото за битови отпадъци до село Хаджи Димитрово, община Тунджа, област Ямбол на нарушител (или нарушители) продължаващ/и да депонират отпадъци след изчерпан капацитет на клетка №1 на Регионален център за управление на отпадъците (РЦУО) Ямбол по Комплексно разрешително (КР) рег.№ 225-Н0-И0-А0/2008 г. на министъра на МОСВ и безбройни безрезултатни предписания на РИОСВ Стара Загора и Басейнова дирекция Пловдив за нередности в състоянието на „чисто новото ни депо за отпадъци“ изградено с Европейско финансиране.

 

Уважаеми г-н Цацаров,

            Уважаеми г-н Петров,

            Уважаеми г-н Дойчев,

            Уважаеми г-н Атанасов,

            Уважаема г-жо Николова,

            Уважаеми дами и господа от медиите,

            Бихме желали да се извърши проверка и да се даде отговор на следния много важен за жителите на община Ямбол въпрос: Извършил ли е директора на РИОСВ Стара Загора нарушение/я и как това нарушение/я се санкционира/т съгласно законите и Наказателния кодекс на РБългария след като е възстановил на нарушител (или нарушители) на Комплексно разрешително № 225-НО-И0-А0/2008 г. натрупаните отчисления по Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и НАРЕДБА № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци във връзка с експлоатацията на депото за битови отпадъци до село Хаджи Димитрово, община Тунджа, област Ямбол?

            Накратко хронологията касаеща Община Ямбол:

            НА ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ ПРОВЕДЕНО НА 30 ОКТОМВРИ 2018г. ПО ТОЧКА ОСМА – Предложение относно даване съгласие на Община Ямбол да поиска от РИОСВ част от внесените отчисления по чл.64 от ЗУО., с ВНОСИТЕЛ кмета на община Ямбол Г. Славов

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯМБОЛ РЕШИ:

            I. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.24, ал.1, т.6 от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депонирани на отпадъци (Обн. ДВ. бр.7 от 20 Януари 2017г.)Общински съвет дава съгласие част от натрупаните от Община Ямбол средства по реда на чл. 64 от ЗУО в банковата сметка за чужди средства на РИОСВ – Стара Загора, в размер на 627 069.01 (шестстотин двадесет и седем хиляди и шестдесет и девет лева и една стотинка) и 125 413.82 (сто двадесет и пет хиляди четиристотин и тринадесет лева и осемдесет и две стотинки), начислен и внесен ДДС от Община Ямбол, съгласно разпоредбата на чл.163а, ал.2 от ЗДДС да се разходват за възстановяване на разходите, направени от Община Ямбол за предварително третиране и оползотворяване на битови отпадъци, в т.ч. рециклиране в съответствие с чл. 24, ал. 1, т. 6 от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депонирани на отпадъци (Обн. ДВ. бр.7 от 20 Януари 2017г.),

            II. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да предприеме всички действия по изготвяне и подаване на заявление по чл.25 ал.1 от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депонирани на отпадъци (Обн. ДВ. бр.7 от 20 Януари 2017г.)

От 2016 г. отпадъците от пет общини – Ямбол, Сливен, Тунджа, Стралджа и Нова Загора се депонират на новопостроената с европейски средства Клетка 1 на Регионално депо Ямбол. Капацитетът на Клетка 1 според действащото Комплексно разрешително № 225-НО-И0-А0/2008 г. е 227 357 т. , в т.ч. битови отпадъци и земна маса за запръстяване. Според писмо изх.№ РД-05-826/1/ от 26.02.2019 г. на директора на РИОСВ- Стара Загора, към 1.02.2019 г. в Клетка 1 на Регионално депо Ямбол са депонирани 249 898,12 т отпадъци и земна маса за запръстяване.?! И какво от това? Дори и предписания няма!!!

В началото на 2018г. Община Ямбол е възложила на проектанта на депото фирма „Екоем“ изготвяне на Експертното становище в резултат, на което се установява, че свободният капацитет за депониране към месец Февруари 2018 г. е само 58 463,68 т отпадъци и земна маса и би осигурил срок на експлоатация 9 месеца Въпреки това Община Ямбол, с мълчаливото съгласие на контролиращите органи, продължава експлоатацията на Клетка 1.

През 2018 г. Община Ямбол заяви пред РИОСВ-Стара Загора инвестиционно намерение за увеличаване на капацитета на Клетка 1 още веднъж без Оценка за въздействие върху околната среда /ОВОС/. От писмо изх.№ КД-03-34/3/ от 07.03.2019 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ става ясно, че поради неизпълнение от страна на община Ямбол на дадени предписания за недопускане на замърсяване от депото на повърхностните и подпочвените води в района, дирекцията е ОТКАЗАЛА да съгласува инвестиционното намерение на община Ямбол за увеличаване на капацитета на Клетка 1.

Имаме съмнение и математически доказателства, че капацитетът на Клетка 1 по Комплексно разрешително е изчерпан още в началото на месец Ноември.2018 г., каквото е и становището на проектантите на депото, и към момента на депото се депонират отпадъци без да е изследван комулативния ефект върху здравето на хората и според нас е в нарушение на законите на РБългария (Писмо Изх.№ 97-473 от 13.06.2018 на зам министъра на здравеопазването).

Определено Община Ямбол и контролните органи – МОСВ, РИОСВ и РЗИ-Ямбол бездействат, като не предприемат мерки за преустановяване на депонирането на отпадъци в Клетка 1 на Регионално депо Ямбол. Така те създават потенциална възможност за екологична криза в района.

Със заявление на кмета Георги Славов Изх.№ ЕО-Я-241 / 14.11.2018 г до директора на РИОСВ Стара Загора са поискани въпросните средства от решението на Общински съвет Ямбол и с Решение №СЗ-РО-91 / 26.11.2018 г., дата, на която отдавна на депото се депонират отпадъци в нарушение на Комплексно разрешително № 225-НО-И0-А0/2008 г., директора на РИОСВ Стара Загора разрешава освобождаването на средствата. Видно от срока на обжалване въпросното решение влиза в сила най-рано на 10.12.2018г.!!! Възстановени са средства на нарушител на екологичното законодателство?!

Логично изниква и още един въпрос – Кмета Георги Славов извършил ли е и продължава ли да извършва нарушения и как тези нарушения се санкционират съгласно законите и Наказателния кодекс на РБългария след като е „усвоил“ тези средства и продължава да не изпълнява предписанията на контролните органи? Защо не са предприети действия от негова страна като кмет за изграждане на Клетка №2 на депото, съгласно Чл.21 ал.1 от Закона за управление на отпадъците, след като сам е констатирал, че капацитета на Клетка№1 се изчерпва и ще бъде ли санкциониран за това и кога съгласно Чл.153 на същия този закон?

Логично в този порядък на изнесените факти възникват и следните въпроси:

–                                Ръководителите на контролните органи докога ще се задоволяват с предписания, които не се изпълняват?

–                                Каква е наказателната им отговорност, ако бездействат за щетите нанасяни на природата и хората?

–                               Колко често е трябвало да извършват проверки за системните нарушения и при видимия „нулев ефект“ от предписанията им не са ли били задължени ТЕ да сигнализират прокуратурата?!   

Наказателен кодекс

Глава осма.
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦА, ИЗПЪЛНЯВАЩИ ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ

Раздел II.
Престъпления по служба

            Чл. 282. (Изм. – ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. – ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Длъжностно лице, което наруши или не изпълни служебните си задължения, или превиши властта или правата си с цел да набави за себе си или за другиго облага или да причини другиму вреда и от това могат да настъпят немаловажни вредни последици, се наказва с лишаване от свобода до пет години, като съдът може да постанови и лишаване от правото по чл. 37, ал. 1, точка 6, или с пробация.

            (2) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., изм. – ДВ, бр. 89 от 1986 г., изм. – ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Ако от деянието са настъпили значителни вредни последици или е извършено от лице, което заема отговорно служебно положение, наказанието е лишаване от свобода от една до осем години, като съдът може да постанови и лишаване от правото по чл. 37, ал. 1, точка 6.

(3)               (Нова – ДВ, бр. 89 от 1986 г., изм. – ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) За особено тежки случаи по предходната алинея наказанието е лишаване от свобода от три до десет години, като съдът постановява и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, точка 6.

            Чл. 285. Длъжностно лице, което съзнателно допусне подчинено нему лице да извърши престъпление, свързано със службата или работата му, се наказва с наказанието, предвидено за извършеното престъпление.

Глава девета.
ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

            Чл. 308. (1) Който състави неистински официален документ или преправи съдържанието на официален документ с цел да бъде използуван, се наказва за подправка на документ с лишаване от свобода до три години

Чл. 311. (1) (Изм. – ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Длъжностно лице, което в кръга на службата си състави официален документ, в който удостовери неверни обстоятелства или изявления, с цел да бъде използуван тоя документ като доказателство за тия обстоятелства или изявления, се наказва с лишаване от свобода до пет години, като съдът може да постанови и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, точка 6.

Глава единадесета.

ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Раздел III.

Престъпления против народното здраве и против околната среда

            Чл. 352. (1) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 1975 г., изм. – ДВ, бр. 86 от 1991 г., изм. – ДВ, бр. 85 от 1997 г., изм. – ДВ, бр. 26 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) Който замърсява или допуска да се замърсят почвата, въздухът, водни течения, басейни, подземни води, териториалните или вътрешните морски води или морски води в зони, определени с международно съглашение, в което участва Република България, и с това ги направи опасни за хора или животни и растения или негодни за използването им за културно-битови, здравни, земеделски и други стопански цели, се наказва с лишаване от свобода от една до пет години и с глоба от пет хиляди до тридесет хиляди лева.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 26 от 2004 г.) Същото наказание се налага и на длъжностно лице, което е допуснало при проектиране, строителство или експлоатация на отводнителни или напоителни системи да не се вземат необходимите мерки, за да се предотврати опасно замърсяване на вододайните зони за питейно водоснабдяване или покачването нивото на подземните води в населените и курортните места.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. – ДВ, бр. 92 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) Когато с деянията по ал. 1 или 2 са причинени:

1. смърт или тежка телесна повреда на едно или повече лица, наказанието е лишаване от свобода от пет до двадесет години и глоба от десет хиляди до петдесет хиляди лева;

2. немаловажни вреди на околната среда, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години и глоба от десет хиляди до петдесет хиляди лева.

Чл. 353а. (Нов – ДВ, бр. 86 от 1991 г., изм. – ДВ, бр. 85 от 1997 г.) Длъжностно лице, което в кръга на служебните си задължения укрие или разгласи невярна информация за състоянието на околната среда и нейните компоненти – въздух, вода, почва, морски пространства – и от това последват немаловажни вреди за околната среда, живота и човешкото здраве, се наказва с лишаване от свобода до пет години и глоба от сто до хиляда лева.

ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Чл. 21. (1) Кметът на общината самостоятелно, когато не участва в регионално сдружение по чл. 24, ал. 1, или съвместно с другите кметове на общините от регионалното сдружение предприема действия по възлагане и извършване на прединвестиционни проучвания за изграждане на ново съоръжение/я за третиране на битовите отпадъци най-малко три години преди изчерпване обема на депото за битови отпадъци или изтичането на експлоатационния срок на инсталацията, за което уведомява съответната РИОСВ.
Чл. 153. Кмет на община, който не предприеме действията по чл. 21, ал. 1 или не предприеме в нормативно определения срок действията по подготовка, изграждане, закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото и на други съоръжения за третиране на битови и/или строителни отпадъци, се наказва с глоба в размер на 20 000 лв.

 

Разчитаме на бърза и задълбочена проверка от ваша страна за резултатите, от която да бъдем своевременно уведомени.

Приложение:

1. КР рег.№ 225-Н0-И0-А0/2008 г.на министъра на МОСВ

2. Писмо на РИОСВ-Ст.Загора Изх.№ РД 16-4618 / 01.10.2018г.

3. Писмо на РИОСВ-Ст.Загора Изх.№ РД 16 – 5149 / 31.10.2018г.

4. Писмо на РИОСВ-Ст.Загора Изх.№ РД-16-2892/21.06.2018 г.

5. Експертно становище на фирма „Екоем“ ЕООД относно капацитета на Клетка 1

6. Писмо Изх.№ 97-473 от 13.06.2018 на зам министъра на здравеопазването

7. Искане от кмета Г.Славов до РИОСВ за възстановяване на средства по Чл.64 от ЗУО

8. Писмо изх.№ РД-05-826/1/ от 26.02.2019 г. на директора на РИОСВ- Стара Загора

9. Писмо изх.№ КД-03-34/3/ от 07.03.2019 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

                        С уважение: Александър Петров 

Борислав Пехливанов

                                               Димитър Вълев Димитров

Жул Рафаел Калдерон

Иван Кърцъков

Каньо Канев

Красимир Стойчев

About the Author :

Leave a reply