Граждани сигнализират за превръщане на частни и общински терени в незаконни сметища за строителни отпадъци от Водния цикъл

1До Главния прокурор

на Република България

г-н Сотир Цацаров

 До и.ф. ръководител на

специализираната прокуратура

г-н Димитър Петров

До КПКОНПИ

г-н Пламен Димитров

До министъра на МОСВ

г-н Нено Димов

2До OLAF – Европейска комисия

Rue Joseph II, 30, 1000 Brussels

До Еврокомисаря с ресор Данъчно облагане, митнически съюз, статистика, одит и борба с измамите

До председателя на ПП ГЕРБ

г-н Бойко Борисов

До медиите

 

 3СИГНАЛ

ЗА ПРОВЕРКА

от

Инициативен комитет  „Да спасим град Ямбол от Кмета“ гр.Ямбол ул.“Н.Петрини“ 37

Относно:  НЕЗАКОННИ СМЕТИЩА за строителни отпадъци от изкопните работи по „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол“ и извършено престъпление по смисъла на чл.209 от НПК

 УВАЖАЕМИ Г-Н ЦАЦАРОВ,

УВАЖАЕМИ Г-Н ПЕТРОВ,

4УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМИТРОВ,

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМОВ,

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОТ МЕДИИТЕ,

            С настоящия сигнал за проверка Ви уведомяваме за известни ни факти и обстоятелства, обосноваващи предположение за извършени престъпления от висши длъжностни лица, разполагащи с голямо политическо и обществено влияние в община Ямбол, срещу законите, данъчната и финансовата система на РБългария.

            5През месец Септември 2013 година стартира изграждането на тъй наречения „Воден цикъл на гр.Ямбол“ или „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол“ за около 95 000 000 лв. по ОПОС на Европейския съюз.

            6И резултата към днешна дата е налице – кмета Георги Иванов Славов и куп управляващи лица на Европроекта превърнаха частни имоти в квартал Каргона в Ямбол в НЕЗАКОННИ СМЕТИЩА за строителни отпадъци от изкопните работи по проекта:

Поземлен имот 87374.39.962, област Ямбол, община Ямбол, гр. Ямбол, м. БАЛТАТА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП(начин на трайно ползване) Пасище, площ 14448 кв.м., стар номер 000962,

7Поземлен имот 87374.39.941, област Ямбол, община Ямбол, гр. Ямбол, п.к. 8600, -, м. БАЛТАТА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Пасище, площ 4080 кв.м., стар номер 0.941.0,

Поземлен имот 87374.39.940, област Ямбол, община Ямбол, гр. Ямбол, п.к. 8600, -, м. БАЛТАТА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Пасище, площ 4890 кв.м., стар номер 0.940.0,

            И трите имота с площ около 23,5 дка по информация от Кадастъра са земеделски земи и са ПАСИЩА!!! Или иначе казано за задоволяване нуждите на животновъдите!

            В притурка на това е и съседния имот също насипан „обилно“ със  строителни отпадъци:

            Поземлен имот 87374.559.4, област Ямбол, община Ямбол, гр. Ямбол, п.к. 8600, ул. ЮНДОЛА, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид озеленени площи, площ 44963 кв.м., стар номер 9094, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-39/30.08.2005 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК(агенция по кадастър).

            Разликата е, че този имот е „ публична общинска собственост за озеленени площи“! и е само 45 дка и е в регулация!!! И за това всички от ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ“ си траят во главе с директора ѝ – почти 6 (шест) години?!

            Твърдим, че престъпното насипване на строителни отпадъци върху имота публична общинска собственост за озеленени площи и частните имоти е извършено от строителите със знанието и съгласието на Инженера по FIDIC(надзора в строителството), както и на кмета Георги Иванов Славов(включително и заместниците му) и всички служители от община Ямбол имащи отношение по Европроекта от ДИРЕКЦИЯ СТРАТЕГИИ И ПРОГРАМИ!

            Много по притеснително и криминално е как са заплатени тези видове СМР? Ако не се лъжем, по количествена сметка от търга, изкопаните земни маси са с цена с включен транспорт на 15 км, а тук всичко е в съседство – от близките улици, по които се изграждаха канализация и се подменяха водопроводите!!! Има няма километър-два!!!

Считаме, че в случая има предположение за престъпления по чл.253, чл.253а и чл. 253б от НК, а именно пране на пари, както и неизпълнение на служебни задължения от висшестоящи длъжностни лица – престъпления по чл.282 и чл.283 от НК и търговия с влияние – престъпление по чл.304б от НК, с което се нанасят съществени вреди срещу данъчната система на държавата. Има отказ от действия срещу продължаващи във времето престъпления по членове от Глава осма ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦА, ИЗПЪЛНЯВАЩИ ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ – Раздел I, Раздел II, Раздел IV от НК.

Считаме, че в случая също може да се разкрие и ръководство и участие на организирана престъпна група по смисъла на чл.321 от НК, с цел облагодетелстване от служебно положение, престъпление по чл.143, ал.1, както и неизпълнение на задълженията по чл.205, ал.2 от НПК.

Също така с настоящото Ви уведомяваме за известни ни факти и обстоятелства, обосноваващи предположение за потенциален конфликт на интереси, търговия с влияние и евентуални данъчни закононарушения и пране на пари от страна на лице, разполагащо с достатъчно политическо влияние, както лично, така и чрез свързани с него лица.

Притесненията ни са, че в случая се навежда на основателни съмнения за възползване от служебно положение и търговия с влияние за дълъг период от време и извършени престъпления по чл.282 и чл.283 от НК. Според нас е възможно да има достатъчно данни за предположение за евентуални данъчни злоупотреби в особено големи размери, ДДС-измами, избягване на плащане на данъци, злоупотреби с финансови средства от европейски фондове и използването на последните не по предназначение – престъпления по Глава седма – ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ФИНАНСОВАТА, ДАНЪЧНАТА И ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМИ от Наказателния Кодекс.

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

С цел изясняване на обективната истина бихме желали с оглед на гореизложеното и упражнявайки правомощията, съгласно нормативните документи, действащи на територията на РБългария, да предприемете необходимите действия и ако се налага, да бъде извършена пълна данъчна ревизия на замесените фирми и данъчна проверка на физическите лица, собственици и/или управители на съответните фирми.

С оглед на гореизложеното и упражнявайки правомощията, които имате съгласно Закона за съдебната власт и Наказателно-процесуалния кодекс, Ви моля да считате настоящото като съобщение за извършено престъпление по смисъла на чл.209 от НПК и да предприемете необходимите действия за извършване на предварителна проверка по случая. В случай, че се разкрият данни за извършени престъпления от някои от цитираните в изложението лица да предприемете необходимите действия за образуване на наказателно производство.

Копия от сигнала ще бъде представен и в централата на Европейска комисия за борба с измамите – ОЛАФ, както и на ресорния еврокомисар и на новоизбрания Европейски прокурор.

Граждани на кв. Каргон в Ямбол се оплакаха за системна липса на грижа за общинските имоти, градската среда и природата в съседство с тяхните жилища, злоупотреба с евросредства, застрашаване на живота и здравето им, нарушаване на гражданските им права.

Като собственици на имоти са потърпевши от системно засипване със строителни и други отпадъци и земни маси от инфраструктурните проекти, на които общината издава разрешения и посочва къде да хвърлят отпадъците си. Липсва тотален контрол от страна на общината и институциите – почти всички земеделски частни имоти вляво и вдясно на околовръстното шосе Юг са безразборно и безобразно заринати в строителни отпадъци. Реакция никаква!!!

            Издадените разрешения за насипване (ако въобще има такива?!) върху тези имоти зад животинския пазар в кв.Каргон, издадени от община Ямбол, считаме за нищожни, тъй като не са направени по процедурите на закона с регистриране на инвестиционно предложение за изграждането на депо за строителни отпадъци, обществено обсъждане, ОВОС и съгласуване с държавните контролни органи. Това считаме за умишлено заобикаляне на закона. У жителите на квартал Каргон и собственици на увредените имоти се появиха съмнения, че ръководители и служители на ДНСК (РДНСК), РИОСВ-Стара Загора, община Ямбол, РЗИ (РИОКОЗ) и др. умишлено прикриват извършваните неправомерни действия?!

Насипването на строителни отпадъци в терен, отреден за озеленени площи в кв. Каргон гр.Ямбол, на който не е иззет и съхранен хумусния пласт, не са предвидени програма и средства за рекултивация, няма подготовка за събиране, отвеждане и заустване на дъждовни води, няма съоръжения за събиране на инфилтрат и мероприятия по обезопасяването му, няма комплексно разрешително, ОВОС е грубо нарушение на всички екологични закони и наредби на РБългария!!! Натрупаните отпадъци в непосредствена близост до жилищни сгради, без да е провеждана информационна кампания и обществено обсъждане, запрашаването на квартала, неоросяването на отпадъците с вода, предвидени в закони и наредби, … също е  грубо нарушение на екологичните закони и наредби на РБългария!

Заобикалянето на закона става чрез изготвено нищожно „разрешение”(ако въобще го има) от община Ямбол – на кмет и общински служби, което нарушава ЗУТ, ЗУО, ЗООС и др., и което се приема от ръководители и служители на държавните контролни органи – РИОСВ, РЗИ (РИОКОЗ), и др. – като „редовен” административен акт, ако въобще им е представен, срещу подкупи, дарения, заплахи и пр.! Въоръжени с това „разрешение” (ако въобще го има) фирмите, изпълнители и подизпълнители на „Водния цикъл“ изхвърлиха всичките си строителни отпадъци, нарушавайки правото на собственост и правото на здравословна градска среда на жителите на кв.Каргона в Ямбол.

            Надяваме се да бъдат предприети мерки за установяване нарушенията и престъпленията, възстановяване на справедливостта и наказване на нарушителите, помагачите и извършителите, както и фирмите изпълнители и подизпълнители на СМР!

            По поводи като този и във връзка с това Евросъюза реагира (не че РБългария няма достатъчно добри закони и наредби):

Брюксел, 7 март 2019 г. Официални уведомителни писма:

Оценка на въздействието върху околната среда: Комисията приканва България да подобри националните си разпоредби

Комисията приканва България да приведе законодателството си относно оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) в съответствие с новите европейски стандарти (Директивата за ОВОС, Директива 2011/92/ЕС). С Директивата се гарантира, че преди да получат разрешение, публичните и частните проекти подлежат на извършване на оценка за въздействието им върху околната среда. През 2014 г. държавите членки актуализираха законодателството на ЕС като намалиха административната тежест и повишиха степента на защита на околната среда, а същевременно направиха бизнес решенията за публични и частни инвестиции по-добре обосновани, по-предсказуеми и по-устойчиви. Комисията откри редица недостатъци в актуализациите, представени от засегнатите държави членки. В България някои елементи, отнасящи се до решенията за скрининг, докладите за оценка на въздействието върху околната среда и информацията за обществеността, не отразяват достатъчно стандартите на ЕС, а наблюдението на проектите, които имат значителни неблагоприятни последици, не отговаря на изискванията. Поради това Комисията изпраща официални уведомителни писма до всички въпросни държави членки, като им дава два месеца за отговор.

Докладване в областта на околната среда: Комисията настоятелно призовава да се обменя пространствена информация

Комисията отправя искане към България да обменя информация за околната си среда съгласно европейските изисквания, предвидени в Директивата за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE, Директива 2007/2/ЕО). С Директивата се цели да се създаде масив от пространствени данни на европейско равнище, чрез който да се улесняват провеждането на политиката на ЕС в областта на околната среда и дейностите, които оказват въздействие върху околната среда, така че те да могат да бъдат споделяни с гражданите и организациите от публичния сектор. Директивата обхваща също така 34 теми за пространствените данни – от географски характеристики и транспортни мрежи до уязвими природни зони, и географското разпространение на различни болести. Тези правила на ЕС влязоха в сила през 2007 г. и пълното им транспониране трябва да стане до 2021 г. Посочени държави членки не са предоставили никакви масиви от пространствени данни и не са изпълнили задълженията си във връзка с метаданните и услугите за изтегляне на данни, лишавайки по този начин гражданите от информация, която следва да е свободно достъпна. Поради това Комисията изпраща официални уведомителни писма, като дава два месеца за отговор.

Тези наказателни процедури на ЕК идват след многобройното сезирания до органите за контрол на ЕС от 2008 г. насам, на които сигнали българската държавна и общинска администрация, органите на реда и сигурността, отказаха да реагират. Откакто започнаха големите европейски проекти да финансират инфраструктурата на РБългария, започнаха и проблемите за гражданите. В нарушение на Орхуската конвенция(Конвенция за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда), Директивата на ЕК за ОВОС, ЗООС и Наредбата за ОВОС, с гражданите не беше проведена информационна кампания, не бяха представени инвестиционни предложения, не бяха проведени консултации, обществено обсъждане, че тези терени ще стават депо за съхранение на изкопаните земни маси и строителни отпадъци при строежа на „Водния цикъл“ в Ямбол. Никога не се е споменавало,че тези терени ще бъдат насипвани с отпадъци, камъни, тухли … Терените са насипани на места с над 4-5 метра отпадъци.  От здравната инспекция така и не са извършвали проверка, макар извършваното депониране на строителни отпадъци да застрашава живота и здравето на гражданите!

Всичко в името на усвояването на средства от ЕС за сметка и в ущърб на гражданите на Ямбол. Въпросът е: Ще бъдат ли наказани виновните, които са изхвърлили строителни отпадъци върху тези терени, с цел да се облагодетелстват и как?

Считаме всички действия на българските държавни и общински институции и свързаните с тях лица за създаването на нерегламентирано депо за земни маси и строителни отпадъци върху тези имоти за противозаконни на българското и европейското законодателства за управление на отпадъците.

Изплащано ли е дължимото законно обезщетение на действителните собственици на трите частни земеделски имота за тяхното завземане – чрез провеждане на задължителната законова процедура, въз основа на одобрен и влязъл в законна сила ПУП и ОВОС? Техните документи за собственост са напълно валидни и следва да бъдат безусловно зачитани от всички лица и институции (на основание разпоредбите на чл.17 от Конституцията на РБ), което в случая сме сигурни, че не е направено. От изложеното по-горе, считаме всички действия по изграждане и дейност на въпросните имоти като „Депо за земни маси и строителни отпадъци – върху неотчуждените и незаплатени земеделски имоти без изричното писмено съгласие от страна на действителните им собственици (в това число – съставянето на официални документи и издаването на административни актове, въз основа на които се допускат дейностите) включително и върху общинския имот за противозаконни.

            Считаме, че издадените досега заповеди и разрешения от община Ямбол (ако въобще има такива) за противозаконни до степен на нищожност, тъй като влизат в драстично противоречие с императивни законови изисквания!

Терените неправомерно не са представени своевременно на съответните компетентни органи за извършване на задължителната екологична оценка, респективно ОВОС.

Според разпоредбите на чл.1, ал.1 от ЗУТ:

“Територията на Република България е национално богатство и нейното устройство трябва да гарантира устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението.”.

Според разпоредбите на т.50 от § 1 на ДР от ЗООС: “Устойчиво развитие“ е развитие, което отговаря на нуждите на настоящето, без да ограничава и нарушава способността и възможността на бъдещите поколения да посрещат своите собствени потребности. Устойчивото развитие обединява два основни стремежа на обществото:а) постигане на икономическо развитие, осигуряващо нарастващ жизнен стандарт;б) опазване и подобряване на околната среда сега и в бъдеще.”

Допуснатите нарушения, описани подробно по-горе показват ясно, че е допусната неправомерна промяна на установените основни устройствени характеристики на територията, в нарушение на конституционното право на благоприятна жизнена среда и на изискванията на специфичното законодателство в областта на устройство на територията, опазване и подобряване на околната среда.

На мнение сме, че е осезаема нуждата и от общински омбудсман, който да помага на гражданите при лошо управление на администрацията. Обикновено отговорите и реакциите на сигналите от отговорните МОСВ, РИОСВ, … (в случая) и другите институции закъсняват с по няколко месеца.

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,

            Публично заявихте, че желаете всеки един сигнал за нередности или съмнения за нарушения на кметове на ГЕРБ (и не само кметове, а и други такива на ръководни постове) да ви бъде лично изпращан до вас и че ще бъдете безкомпромисен, ако соченото в сигнала се окаже вярно! Затова адресираме сигнала си и до вас, като декларираме готовността си за съдействие за изясняване на фактите в сигнала ни за проверка.

                                                                      С уважение:

Александър Петров 

Борислав Пехливанов 

Каньо Канев

Иван Кърцъков

Красимир Стойчев

Рафаел Калдерон

About the Author :

Leave a reply