Граждани сигнализират за неизгоден договор за уличното осветление

DSC09966С  И  Г  Н  А  Л

за проверка

от

Инициативен комитет  „Да спасим град Ямбол от Кмета“

До Президента

 на Република България

г-н Румен Радев

До Министър–председателя

на Република България

г-н Бойко Борисов

До Главния прокурор

 на Република България

г-н Сотир Цацаров

До и. ф. ръководител на

специализираната прокуратура

                       г-н Димитър Петров

 за сведение:

Окръжна прокуратура – Ямбол

г-н Дойчин Дойчев

Районна прокуратура Ямбол

г-жа Мина Грънчарова

До националните медии

До ямболските медии

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

УВАЖАЕМИ Г-Н И. Ф. РЪКОВОДИТЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА,

УВАЖАЕМИ Г-Н ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР,

Община Ямбол изпълнява договор рег. № 36 от 28.11.2016 г. с предмет: Изграждане, основен ремонт, реконструкция и свързаното с тях проектиране на външно изкуствено осветление на улици и площади на територията на община Ямбол” сключен с ОБЕДИНЕНИЕ „УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ЯМБОЛ” ДЗЗД.

Договорът е сключен след проведена процедура по Закона за обществените поръчки, с Обявление за обществена поръчка изх. № 2801-06133 / 13.04.2016 г. В раздел II.1.2 на Обявлението е конкретизирано, че обект на поръчката е Строителство – проектиране и изграждане. Договорът е сключен за срок от 4 (четири) години, считано от датата на подписването му.

Считаме, че ползвайки този договор, през 2017 г. община Ямбол е възложила изпълненето на два проекта:

  • Проектиране на „Улично осветление на улици от второстепенната улична мрежа и междублоковите пространства на територията на гр.Ямбол” на стойност 61 000 лв, финасиран със средства от Целева субсидия от Централния бюджет за капиталови разходи;
  • Проектиране на „ Улично осветление на първостепенната улична мрежа и паркове, градини и озеленени площи над 1 хектар на територията на гр.Ямбол” на стойност 84 000 лв, финасиран със средства от Целева субсидия от Централния бюджет за капиталови разходи.

Считаме, че през 2019 г. с възлагане на изпълнение на СМР по двата проекта ще се реализира обект „Изграждане, реконструкция и модернизация на уличното осветление на гр. Ямбол”, който община Ямбол обяви, че желае да финансира с поемане на общински дълг от 17 млн. лв. В тази посока е и решението на ОбС Ямбол за емитиране на общински облигации. Това намерение се потвърждава и от факта, че наскоро бе направен опит да се проведе ново обществено обсъждане за поемане на общински дълг до 9 млн. евро със същите инвестиционни намерения. То реално не се състоя, тъй като гражданите нямаха възможност да изразят мненията си, поради факта, че кметът извика полиция и напусна залата.

Предвид мащаба на инвестицията, договорените правила за разходване на средствата по Договора трябва да са изключително прецизни и изцяло защитаващи интереса на община Ямбол.

В тази връзка сигнализираме за съмнение, че договорът съдържа съществени недостатъци, които го характеризират като неизгоден за община Ямбол и гражданите на Ямбол. Имаме предвид следното:

В договора за „Изграждане, основен ремонт, реконструкция и свързаното с тях проектиране на външно изкуствено осветление на улици и площади на територията на община Ямбол” не е посочена „ЦЕНА” на Договора, каквото е изискването за чл.69, т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки за съдържанието на всеки договор. Вместо това в чл.3 /1/ на Договора е записано „Прогнозната стойност на обществената поръчка е 7 000 000 (седем милиона) лева без ДДС.”, което не е ЦЕНА на поръчката, а прогнозната стойност, която община Ямбол е обявила при откриване на процедурата.

Поради липса на информация за „ЦЕНА” на Договора, се явява противоречив и текстът на чл.3/4/, в който се казва че ”В единичните цени, образуващи цената на Договора, са включени всички необходими разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на вида работа, включително…….”.

Констатираме, че никъде в договора и неговите приложения няма посочена информация по какъв начин единичните цени образуват цената на договора. Това е съществен недостатък, защото ДОГОВОРЕНИТЕ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ НЕ СА ОБВЪРЗАНИ С ОБЩА ЦЕНА НА ДОГОВОРА, както се твърди в чл.3/4/.

На следващо място, така записаният текст (изречение второ) в чл.3/1/ на Договора, а именно „Прогнозната стойност на обществената поръчка е 7 000 000 (седем милиона) лева без ДДС”, не се съдържа в проекта за договор, който е част от тръжната документация на обществената поръчка и който е публикуван на сайта на община Ямбол. Констатираме разлика между проекта за договор към тръжната документация, където този текст липсва и подписания договор с Обединение ”Улично осветление Ямбол”ДЗЗД, където този текст е допълнен. Считаме, че това е нарушение на чл.112, ал.4 от ЗОП, според който договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в документацията. Считаме, че не са на лице обстоятелства настъпили по време или след провеждане на процедурата, които да налагат така направената промяна.

Имаме основателни съмнения, че има съществен надостатък в раздел Х. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО, А ИМЕННО:

Посоченият чл.37 в чл.32 и чл.33 не кореспондира със съдържанието на двата члена, които определят реда за приемане на извършените СМР от конктретни лица. Член 37 определя реда за решаване на споровете по договора и няма отношение към лицата, които приемат извършената работа.

В чл.33 не е ясен вида документ, който определените лицата трябва да подпишат за да се удостовери, че работата е приета. Записано е „ двустранен протокол/ акт или на друг документ”, което създава неяснота и при евентуални спорове може да възникне щета за община Ямбол, от обстоятелството, че са подписани два или повече различни документи с различно съдържание.

При потенциална инвестиция от 7 млн. лв. и най-малката некоректност в договора може да предизвика спорове, които да доведат до съдебни дела и разходи за община Ямбол, които може да се квалифицират като щети.

Имаме основателни съмнения, че с така подписания договор може да се възлагат и изпълняват дейности, чиято стойност да надвиши 7 000 000 лв, поради факта, че не е договорена „ЦЕНА” която би представлявала пределна стойност на поръчката.

Имаме основателни съмнения, че под формата на възлагане на „Проектиране и изпълнение”, което практически е „Инженеринг” е направен опит да се обединят в една обществена поръчка две напълно самостоятелни поръчки, а именно от една страна Услуга Проектиране и от друга страна – Строителство. Като целта е да се облагодетелства финансово Изпълнителя от това, че след изготвяне на проекта ще предложи „стойност” на СМР за изпълнението му, при липса на конкурентна среда, и като му се дава възможност с чл.  да определя цени на непредвидени видове работи, по посочените показатели, които са значително завишени. При желанието на община Ямбол да подменя осветителните тела с LED осветители, на практика от договорените видове работи с единични цени ще се използват една малка част, а ще са факт нови дейности, за които няма договорени единични цени и изцяло ще се прилага чл.6.

С факта, че през 2017 г. е възложено само Проектиране, се потвърждават опасенията ни, че целта е да се източи публичен финансов ресурс чрез неизгоден за обществото договор.

Имаме основателни съмнения, че с този договор е нарушен Законът за обществените поръчки и община Ямбол, разходвайки средства по него, ще подлежи на санкции от контролните органи.

Изготвили сме технически анализ под заглавие „Технология на измамата“, който прилагаме, и който искахме да представим публично на непроведеното обществено обсъждане.

Молим да извършите проверка на цялата обществена поръчка и сключения договор, както и на извършените плащания по него и при констатирани нарушения да предприемете съответните мерки в защита на обществения интерес.

Прилагаме: Договор рег .№ 36 от 28.11.2016 г. с приложенията към него.

Технология на измамата

Обект: „Изграждане, основен ремонт, реконструкция и свързаното с тях проектиране на външно изкуствено осветление на улици и площади на територията на община Ямбол”, договор рег.№ 36 от 28.11.2016 г.

За да разберем истината за този обект, ви предлагам да разгледаме и анализираме наличните документи, съставени от служители на община Ямбол от 2015 до 2018 г. Така ще изградим мнение за работа на администрацията, ръководена от кмета Славов, както и за начина, по който управляват нашите средства. Ние сме техни работодатели, а те наши служители и в качеството си на работодатели ще упражним правото си на контрол.

Какъв е акцентът на тази обществена поръчка – гражданите на Ямбол или личното благосъстояние на кмета Славов, са въпросите, по които ще разсъждаваме заедно. Но за да стигнем до отговора им ще разглеждаме начина, по който се формира техническо задание, на обект „Улично осветление гр. Ямбол”. Ще посочим видовете обществени поръчки и ще сравним технико икономическите показатели и получените резултати. Като съществена част от инфраструктурата на общината уличното осветление допринася за:

1) чувство за комфорт;
2) повишаване сигурността на гражданите;

3) повишаване на степентта на опазване човешкото здраве и живот;
4) по-малко авто произшествия;

Поради големите мащаби и значение на уличното осветление сме свидетели на постоянно осъвършенстване технологията на производство на уличните осветители, както и бързото им внедряване  в експлоатация с цел:
1) намаляне на консумация на ел.енергия при запазване на осветеността;
2) подобряване на качеството на осветление;
3) увеличаване периода на експлоатация;
4) подобряване на фактора на мощността;
5) минимални средства за подържане;
6) бърза възвръщаемост на вложените капитали;
7) достъпен начин за финансиране;

Привличането на специалисти за провеждане на такъв вид обществени поръчки ще допринесе за постигане на по-добри резултати и ще бъде знак за почтенни намерения спрямо данъкоплатците на гр. Ямбол. Участието им при обсъждане на обществените поръчки, вземането на решения и граждански контрол по изпълнение ще допринесат за постигане на високо качество при ниска цена на изпълнение. Такъв човешки ресурс се намира в камарите на инженерите в инвестиционното проектиране и строителите, както и специалисти, необвързани в браншови организации.

Важен елемент от бъдещите им решения е начинът на възлагане на обществените поръчки. Ще предоставим на вашето внимание първия начин, при който проектантът е в договорни отношения с възложителя. При този начин на възлагане техническият проект предхожда конкурса за изпълнение. Изборът на проектант се прави на базата на подробно техническо задание и изготвен за целта ОДИТ. При положение, че липсват форс-мажорни обстоятелства това е предпочитаният начин за възлагане на обществените поръчки.

При втория начин на възлагане проекта и изпълнението на СМР са ангажимент на фирмата изпълнител. Популярен е под името „инженеренингов способ на изпълнение”. По този способ бе осъществен добилата лоша популярност обществена поръчка за строителство на водопровод по улици „Генерал Заимов“ и „Граф Игнатиев“. Видно в докладите на две независими експертизи нанесените щети на данъкоплатците от гр. Ямбол възлизат на 2 000 000 лв. Нищо, освен нечисти намерения не налагат подобен вид възлагане. Това е повод за извършване на щателна проверка на процедурата по възлагане на обект „Улично осветление гр. Ямбол” от специалисти на ИК „Да спасим Ямбол от кмета”.

След като ви запознахме с особеностите на тази специфична материя ще проследим поведението на общинската администрация изразено чрез съставените за целта документи. Първата констатация, на която се натъкнахме е, че те никъде не носят подписа на кмета Славов. При все, че образованието му на електро-инженер предполага някаква степен на компетентност и професионален ангажимент. Вместо него документите са подписани от началния учител по образование – заместник-кмет Бицова и политолога заместник-кмет Красимира Петрова. Поради това авторът на това замислено престъпление не е добре познатият на правосъдието Георги Славов, а посочените по-горе две напълно неграмотни в това отношение дами. В следствие на това документите са изпълнени с политологични термини, които не са характерни за подобен вид материя. Като изключим текстовете буквално преписани от проекта на доц. Платиканов от 2002 г. нищо друго съдържателно не намерихме във въпросните документи. Констатирахме неточност в броя на осветителите с около 500, разбира се в повече. 2015 г. е началото на замислената грандиозна измама, която продължава да се развива и до днес.  Един от важните документи, чрез които постигат целите си, е разработената Методика, в чийто съдържание ви предлагаме да вникнем. Заявката, която си поставят авторите, е постигане „икономически най-изгодна оферта”. Определяща роля за тази цел ще послужат три коефициента К1, К2 и К3. Нека проследим тяхното значение, чрез стриктно следване текста на този документ:

К1коефициент на предложената цена се определя от резултата при попълване на таблица №1. Ще разгледаме и коментираме за яснота някой от позициите посочени в таблицата.
1) Позиции 35 и 36 – Доставка на уличен осветител тип НОВН 50 и 70W. В последствие ще констатираме че същите няма да бъдат заложени за изпълнение поради факта, че от 8 г. насам, обектите се изпълняват със светлодиодни осветители заради предимствата, които притежават, а именно:
1.1 Десет пъти по-дълъг срок на екплоатация
1.2 Четири пъти по-нисък разход на електроенергия
1.3 По-добър фактор на мощността
1.4 Много по-добри светло-технически характеристики
1.5 Способност за демиране
1.6 По-ниска цена за производство

Защо тогава тези осветители не фигурират в таблица 1? Дали тази „грешка” се дължи на невежеството на авторите на този документ или е част от замислената измама?

2) Позиции 16 и 41 – демонтаж и монтаж на усукан проводник. Тези проводници се използват за въздушно захранване на осветителните стълбове. Монтират се главно в електрическата мрежа  НН собственост на EVN. Както ни е известно мрежата за улично осветление в гр. Ямбол е изградена, а за поддържането и в изправност се грижи фирма „Елтър“ ЕООД съгласно договор на стойност 70 000 лв. Една от клаузите на този договор е ангажимента на фирмата да не допуска повече от 5% осветителни тела да се намират в авариен режим. Нека всеки от нас прецени дали този ангажимент е спазен. От всичко написано до тук следва, че позиции 16 и 41 не би следвало да бъдат част от таблица 1.

3) Позиции 20, 21 и 23 – Доставка и монтаж на рогатки, както и позиции 38, 39 и 50 – Доставка и монтаж на стоманено-тръбни стълбове, се отнасят за изграждане на нови участъци от уличната мрежа. С договор от 21.8.2015 г. с „Елтър“ ЕООД на стойност 70 858 лв. община Ямбол е изпълнила този ангажимент към гражданите си и следвотелно посочените позиции също нямат място в таблица №1.

Останалите позиции подобно на споменатите също нямат отношение за изграждане на обекта. Можем със сигурност да заключим, че сдържанието на таблица 1 е 100%  неточно, а формираният в следствие на нея коефициент К1 се оказва безмислен. Иначе този най-важен коефициент има максимална стойност 35 от общо 100 точки при положение, че определя стойността на обекта. Според нас инвестиционният проект трябва да съдържа:

1. Доставка на LED осветител;
2. Монтаж на същите;
3. Доставка и монтаж на тъбло управление;

Вторият от посочените коефициенти К2 = А + Б с максимален точков актив от 60 точки е най-значимият за определяне на победител в конкуса. Според методиката К2 отразява качеството на техническото предложение. Определя се от коефициентите Астратегия за изпълнение. Той се формира от нищо неозначаващите в случая показатели: активно; конкретно; подробно;

изчерпателно; точно; навременно и други. За него са определни максимален брой 35 точки.
            Бкоефициент на риска също толкова безсмислен тъй като няма обяснение за какъв риск става въпрос. Оценен е с 25 точки. Така К2 се оказва субективен коефициент отразяващ единствено чувствата на комисията към участниците в класирането.

Гаранционният срок на експлоатация – К3 е пренебрежително малък и неговото значение е оценено с 5 точки. Така К = К1 + К2 + К3 = 35 + 60 + 5 = 100 точки. Очевидно комплексният коефицент К не е замислен за постигане на набелязаните цели на обект „Улично осветление гр. Ямбол“ заявени в методиката. Той по-скоро определя образа на търсения от комисията кандидат. Според садържанието на компонентите победителят в класацията (К) е желателно да бъде безочлив (К1),  доверен бизнесмен на кмета Славов (К2), който ще достави и монтира осветители с ниско качество (К3). Ако съдим по резултатите от класацията най-близо до този образ е Консорциумът „Улично осветление гр. Ямбол“.

Следва договор №36 от 28.11.2016 г. за „Изграждане, основен ремонт, реконструкции и свързаното с тях проектиране…“. Изпълнението на СМР съгласно текста на този договор означава, че след изграждане на обекта се преминава към основен ремонт на същия, последван от реконструкция. Тази последователност ни напомня гордостта на нашето правителство – строителство на пътища и магистрали. Видно от чл. 3 ал.1 на този договор постигнатата „икономически най-изгодна оферта” е с прогнозна стойност 8 400 000 лв. с ДДС. Към тази сума трябва да прибавим „минимален проектантски хонорар” в размер на 145 000 лв. заплатен през 2015 г. с държавни средства. За сведение проекта на доц. Платиканов ни струва през 2002 г. 6800 лв. без ДДС.

Икономически най-важен се оказа чл.6, ал.1 от този договор, който гласи: „Непредвидените видове работи, свързани технологично с предмета на договора ще се изплатят по анализни цени, съставени на базата на действащите норми и офертините единични показатели за ценообразуване“. Текст от тази алинея гласи – „Материали по фактура или фирмени цени”. Сега разбираме защо в таблица №1 от методиката са предвидени за доставка и монтаж осветители на НОВН 50 и 70W, „позиции 35 и 36“, а съгласно проекта за изпълнение ще се доставят LED осветители, които ще се устойностят съгласно чл.6, ал. 1, поради това, че не фигурират в таблица №1. Разултатът от тази малка „неточност“ може да превърне прогнозната стойност от 8 400 000лв. пожелателна не за фирмата изпълнител, а за данъкоплатците от град Ямбол. Тя ще зависи изцяло от „милостта” на изпълнителите на обекта. Такъв е резултатът от четиригодишния труд на нашите избраници. Дали обаче написаното тук ще бъде прочетено от прокурорите?  Дали текстът ще остави следи в тяхното съзнание? Вероятно са гледали обсъждането на планирания за целите заем в размер до 9 000 000 евро, проведено от кмета Георги Славов с гражданите на Ямбол. Няма ли нарушение по начина на провеждане на това обсъждане? Отговорът на всички въпроси очакваме с нетърпение.
В направената таблица са отразени монтираните осветители в град Ямбол съгласно проекта на доц. Платиканов представени по мощност и техните заменители тип LED. Към НОВН 70W са прибавени 72 броя осветителни тела монтирани от „Елтър“ ЕООД съгласно договор от 21.08.2015 г. Предлагаме ви резултати, получени след направените изчисления.

About the Author :

Leave a reply