Граждани питат в сигнал има ли кой да накаже кмета

До г-н Сотир Цацаров

Главен прокурор

на Република България

До г-н Димитър Петров

и.д Ръководител на

специализираната прокуратура на Република България

До г-н Бойко Борисов

Министър председател   на Република България

До г-н Младен Маринов

Министър на вътрешните работи

До г-н Бойко Борисов

Председател   на ПП ГЕРБ

До медиите

Копие: г-н Генчо Иванов

Директор ОД на МВР – Ямбол

 

С И Г Н А Л

за проверка

от

Инициативен комитет  „Да спасим град Ямбол от Кмета“

            Относно: Изпълнение (неизпълнение) на служебните си ангажименти на отговорните за това служители в ОДМВР Ямбол относно  НАРЕДБА № РД-02-20-10 ОТ 5 ЮЛИ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ ИЛИ МОНТИРАНЕ ВЪРХУ ПЛАТНОТО ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ИЗКУСТВЕНИ НЕРАВНОСТИ И НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА СКОРОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ТЯХ на територията на Община Ямбол и във връзка с възлагателно писмо на Гл.прокурор на Република България Сотир Цацаров за състоянието на пешеходните пътеки в урбанизираните и извън урбанизираните територии

            Уважаеми г-н Цацаров,

            Уважаеми г-н Петров,

            Уважаеми г-н Борисов,

            Уважаеми г-н Маринов,

            Уважаеми г-н Иванов,

            Уважаеми дами и господа от медиите,

От писмо Изх.№ 326р-4788 / 20.03.2019 на ОДМВР Ямбол за предоставяне на информация по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и приложенията към него се информирахме за резултатите от възлагателно писмо на Гл. прокурор на Република България Сотир Цацаров за проверка състоянието на пешеходните пътеки в урбанизираните и извън урбанизираните територии в община Ямбол. Самата информация се съдържа в писмо рег. №326000-3498/12.03.2018; разпореждане рег. №326000-7576/30.05.2018; писмо рег. №326000-8742/21.06.2018 и  писмо рег. №326000-12256/07.09.2018 г.

Хронологията и фактите в тях сочат следното:

  1. 1.      С  писмо рег.№326000-3498/12.03.2018г. директора на ОДМВР Ямбол уведомява кмета на Община Ямбол Георги Славов за възложената им проверка за състоянието на пешеходните пътеки в урбанизираните и извън урбанизираните територии в община Ямбол и за предприемане на адекватни мерки за привеждането им в състояние съответстващо на нормативните изисквания към тях. За направените проверки са изготвени констативни протоколи и резултатите от тях са изпратени на кмета за изпълнение.
  2. 2.      След около 2 месеца и половина бездействие следва полицейско  разпореждане рег.№326000-7576/30.05.2018 за спешно изпълнение на констатираните нередности по пешеходните пътеки в гр.Ямбол със срок за изпълнение 31 юли 2018г.
  3. 3.      Следва ново  писмо  на директора на ОДМВР Ямбол рег.№326000-8742/21.06.2018, в което се сочат нередности за монтирани изкуствени неравности за ограничаване на скоростта по улиците в нарушение на наредбите.
  4. 4.      С писмо рег.№326000-12256/07.09.2018г. на директора на ОДМВР Ямбол се констатира, че при повторна проверка на 31.08.2018г на дадените в полицейското разпореждане за спешно коригиране на допуснатите нередности в нарушение на наредбите, не са изпълнени въпреки, че срокът е изтекъл преди един месец?!
  5. 5.      И до момента голяма част от тези предписания не са изпълнени, но от исканите документи няма информация стопанинът на пътя, кметът на Община Ямбол, Георги Славов, да е наказан съгласно закона?!

            Уважаеми г-н Цацаров,

            Уважаеми г-н Петров,

            Уважаеми г-н Борисов,

            Уважаеми г-н Маринов,

            Ние питаме – Има ли извършени нарушения от служителите на ОДМВР Ямбол във връзка с изпълнението/неизпълнението на служебните им задължения, съгласно законите и ЕТИЧНИЯ КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ?

            Уважаеми г-н Цацаров,

            Кой, кога и с какъв документ ви докладва за резултатите от възложената от Вас проверка в качеството Ви на Гл.прокурор на Република България за състоянието на пешеходните пътеки в урбанизираните и извън урбанизираните територии в община Ямбол? Бяха ли приведени в съответствие със законите и наредбите?

            Уважаеми г-н Борисов,

            Питаме Ви в качеството Ви на председател на ПП ГЕРБ: Може ли областният координатор на ПП ГЕРБ за област Ямбол, който е и кмет на Община Ямбол, да бъде наказван съгласно законите на Република България, или и него няма кой да го накаже?! Такова ли трябва да е поведението, на който и да е кмет към органите на МВР?!

                                                                    С уважение:  Александър Петров

Борислав Пехливанов

Каньо Канев

Иван Кърцъков

Красимир Стойчев

Рафаел Калдерон

About the Author :

1 Comment to “Граждани питат в сигнал има ли кой да накаже кмета”
  • Тото
    April 16, 2019 - Reply

    Наближават ли избори,другарите плъзват,като червени хлебарки и търсят под вола теле.

Leave a Reply to Тото Cancel reply