Годишно отчетно събрание на ПК „Напредък”

IMGP8866На 27 март 2015 година ПК „Напредък” проведе годишно отчетно  събрание. Събранието беше открито от председателя на потребителната кооперация господин Янко Симеонов. Той представи официалния гост – кметът на община Болярово Христо Христов и предаде извиненията на председателят на  Районен кооперативен съюз – Сливен- г-н Драганов, отсъстващ по уважителни причини.

За председателстващ на събранието беше избран дългогодишния председател Христо Петров, а за протоколчик – Христина Милчева. Христо Петров предложи да се започне с едноминутно мълчание в памет на починалите член-кооператори до момента. След това се утвърдиха решенията на Управителния съвет: за приемане на нови членове, за освобождаване на желаещи и за прехвърляне на дялов капитал от починали членове на техни наследници.

Председателят Янко Симеонов представи отчетния доклад за работата на Управителния съвет при ПК „Напредък” през 2014 г. От него стана ясно,че към датата на събранието кооперацията има 235 член-кооператори и общо 14 600 лв. дялов капитал в края на предходната година.

IMGP8863През изтеклата 2014 година се работило в отрасъл „Търговия на дребно” с три обекта и е реализиран 11 647 лв. стокооборот. Дейността приключва с 4362 лв. загуба, което е с близо 3 хиляди лева по-малко в сравнение с предходната 2013 година. В отрасъл „Промишленост” работи една фурна в град Болярово, дейността й приключва с печалба 6888 лв. Направен е частичен ремонт в обекта, започна се и пакетиране на хляб, зарежда се в 10 търговски обекта на територията на общината .

През отчетения период кооперацията е отдала 25 търговски обекта под наем, както и 285 дка земя (от общо 350 дка). Приходите от наеми са общо 46 700 лева. Със средствата от продадени обекти, са извършени ремонти на хотел-ресторант „Странджа” – Болярово. Дейността приключва с печалба 16 547 лв. печалба.

По отношението на транспорта кооперацията разполага с два автомобила. Основно те се използват за снабдяване на фурната и разнасяне на хляб по търговските обекти. През отчетения период кооперацията работи със собствени средства. Основният и най-важен икономически показател е, че като цяло кооперацията приключва със счетоводна печалба 18 000 (при 7000 лева за 2013 година). В края на 2014 година в касата на кооперацията има налични 8707 лв., по банковата сметка – 132 776 лв., на срочен депозит 40 000 лв., от който има 1388 лв. печалба.

Представен  беше и отчетът за едногодишната дейност на Контролния съвет за 2014 г. от неговия председател Филчо Цонков. Присъстващите член-кооператори приеха финансовия отчет на кооперацията за 2014 година и предложението за продажба на дълготрайните активи през 2015 година и одобриха отчета за работата на Управителния съвет при ПК „Напредък” през 2014 г.

След което се гласува избирането на пълномощници – делегати за събрание на Кооперативния съюз в град Сливен. Одобриха се и разходите на председателя на кооперацията по организацията и събирането, след което всички присъстващи член- кооператори бяха поканени на празничен обяд.

Отношение с изказвания взеха много от присъстващите – общинският кмет Христо Христов, кметски наместници, на територията на чиито населени места има обекти ПК „Напредък”, Ончо Ончев, дадоха се много предложения.

About the Author :