Гласуват бюджета в Стралджа на 27 януари

DSC01136След обсъждане и утвърждаване на  Годишна програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост  за 2016 г. и Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2015-2019г. съветниците от Стралджа ще насочат вниманието си към най-важния финансов документ на общината. Бюджет 2016г. влиза в ОбС след сериозна предварителна работа на финансистите по подготовката му и задължително обществено обсъждане.  В дневният ред на заседанието председателят инж.Живко Ангелов включва докладни записки за ликвидиране на съсобственост и продажба на общински имот. Кметът Атанас Киров е вносител на докладна записка  относно ползването на общински пасища и мери от собственици на животновъдни обекти. Очаква се решение на съветниците за определяне представители на общината пред Асоциация общински гори. Ще бъде изслушан отчет за дейността на МКБППМН за изминалата 2015г. Предстои прием на  Годишна програма за развитие на читалищната дейност и Културен календар за 2016г. както и Общински план за младежта за новата година.

Четвъртото заседание на ОбС Стралджа ще се проведе на 27 януари. Преди това всички материали ще бъдат разгледани и обсъдени на заседания на постоянните комисии.

 

About the Author :