Георги Стоянов Георгиев – кандидат за кмет на община „Тунджа”: Да продължим успешното развитие на община „Тунджа”!

Георги Стоянов ГеоргиевУважаеми жители на Община „Тунджа”,

Благодаря ви за доверието, което досега ми гласувате и за подкрепата, която ми давате!

Предлагам ви отново с вас да работим ЗАЕДНО ЗА ТУНДЖА, защото „Тунджа” е повече от община. „Тунджа” е ОБЩНОСТ. Общност от хора, идеи, традиции, ценности и перспективи!

Нека в деня за размисъл обединим разум и сили, защото нищо не е по-важно от добруването на хората от община „Тунджа”! 

Нека продължим с:

БЪДЕЩЕ за децата

–  Без таксите за всички деца в детските градини на общината;

–  Нови групи в детските градини;

– Нови услуги за децата и техните родители – логопед, психолог, педиатър, стоматолог, рехабилитатор и др;

–  Общински стипендии за деца с високи постижения в образованието, културата и спорта;

–  Безплатно обедно хранене за всички ученици в общинските училища;

–  Целодневна организация на обучението;

–  Разкриване на нови паралелки за професионално образование;

–  Нови възможности за извънкласна и извънучилищна дейност. 

ПОДКРЕПА към възрастните хора и хора в неравностойно положение

– Гарантиран достъп до услугите Домашен социален патронаж и Обществена трапезария във всички 44 населени места;

– Разкриване на нови дневни центрове за възрастните и за хората в неравностойно положение;

– Още услуги в домовете на хората – личен асистент, социален асистент, домашен помощник;

– Въвеждане на нови здравно-социални услуги за грижа в домашна среда;

– Последователна подкрепа и ново оборудване за клубовете на пенсионера.

ГРИЖА за всички:

– Подкрепа за дейността на центровете за спешна медицинска помощ;

– Ремонтиране сградите на здравните служби;

– Ежегодни безплатни кардиологични прегледи;

– Безплатни прегледи за рискови заболявания – остеопороза, рак на гърдата и др.;

ВЪЗМОЖНОСТИ за бизнеса

– Успешно реализиране на новата Стратегия за местно развитие;

– Подкрепа за земеделските производители;

– Подпомагане на предприемачи, представители на малкия и средния бизнес;

– Изграждане и развитие на индустриални зони.

ЗАЕДНО за подкрепа на младите

–  Подкрепа за спортните клубове;

– Обновени спортни бази;

– Общински младежки фестивали;

–  Ежегодни благотворителни инициативи в подкрепа на младите хора;

–  Подкрепа за младежките неправителствени организации;

–  Нови възможности за младите хора – обучение, заетост и реализация.

ТРАДИЦИИ в настоящето и за бъдещето

–  Подкрепа на празници в читалища, клубове на пенсионера, училища, детски градини и младежки НПО;

–  Осигуряване на транспорт за изявите на вокални и танцови самодейни формации;

–  Подкрепа за изявите на кукерските групи;

–  Нова среда за мащабни културни прояви – сцена, оборудване и обзавеждане; озвучителна и осветлена техника, маси, столове;

–  Нови фолклорни прояви в културния календар на общината;

– Ремонт, оборудване и обзавеждане на читалищни сгради.

РАЗВИТИЕ на инфраструктурата

–  Доизграждане на канализационни мрежи с пречиствателни станции;

–  Реконструкции и разширение на водопроводни мрежи;

–  Ремонт и поддръжка на въведени в експлоатация канализационни мрежи и пречиствателни станции;

–  Реконструкция, ремонт и поддръжка на общинска пътна и улична мрежа;

–  Ремонт на общински сграден фонд;

–  Организирано сметосъбиране и сметоизвозване;

–  Обновяване на уличното осветление.

Достъпност на услугите

–  Бързи качествени услуги;

–  Осигурена възможност за комплексно административно обслужване на гражданите;

–  Осигурен достъп до интернет във всички села;

–  Възможност за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението независимо от адресната регистрация;

–  Предоставяне на актуална и детайлна информация за задълженията на лицата по видове местни данъци и такси и възможност за заплащане във всички кметства и кметски наместничества;

Нека на 25 октомври с № 12 в интегралните бюлетини за кандидат за кмет на Община „Тунджа”, кандидати за общински съветници и кандидати за кметове на населени места, издигнати от Коалиция „БСП – ЗС „Александър Стамболийски”, дадем своя вот за продължаване успешното развитие на Община „Тунджа”!

About the Author :