В ход е реализацията на нов социален проект в община „Тунджа“

DSC05827От началото на ноември 2015 г. в община „Тунджа” стартира подготовката на дейностите по новия социален проект „Център за услуги в домашна среда – интегриран модел на социално включване за независим живот в малките населени места от селски тип в община Тунджа”, финансиранпо схема BG051M90PO001-2.002 „Независим живот” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Целта на проекта е да се подобри качеството на живот на лица с увреждания, възрастни хора с хронични заболявания и лица в невъзможност за самообслужване чрез въвеждане на модел за комплексни грижи и подкрепа в домашна среда.

По проекта ще се реализират мерки за намаляване риска от настаняване в специализирани институции на лица, страдащи от функционални зависимости и ще се осигури равен достъп до интегрирани медико-социални услуги в домашна среда на хора, нуждаещи се от подкрепа, живеещи  в 44-те населени места на общината.

Заедно с разширяване обхвата на услугите, дейноститепо проекта са насочени и към осигуряване на работни места в социалната икономика. По проекта ще бъдат наети общо 40 лица на позициите „личен асистент” и„домашен помощник”, както и 7 специалиста – социални работници, медицински сестри, рехабилитатор и психолог.

Изпълнението на дейностите по проекта създава възможности за надграждане създадения модел на интегрирани услуги по схема „Помощ в дома”, реализиран по ОП „РЧР” 2007-2013и ще гарантира устойчивост на проект „Нови възможности за грижа”, финансиран по схема „Нови Алтернативи” на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Новият проект е на стойност 499 964.12 лв., като общата продължителност на дейностите е 22 месеца, а интегрираните услуги за потребителитеще се предоставят дългосрочно – за период от 18 месеца.

Предстои до 20.11.2015 г. да се формира екип за организация и управление на проекта и Комитета по наблюдение. Ще бъдат разписани процедурите по набиране на персонал, формулярите за достъп до услугата и Правилата за подбор на потребители. Документите ще бъдат предоставени в кметствата на всички населени места с цел информиране на кандидат-потребителите.В същия срок – 20 ноември, образци на заявленията ще бъдат публикувани на сайта на община „Тунджа“ www.tundzha.netи ще бъдат на разположение в отдел „Социални услуги“, стая 313, ет. ІІІ в административната сграда на община „Тунджа“. Срокът за подаване на документите е 20 декември 2015 година в отдел „Социални услуги“.

 

About the Author :