В “Тунджа” са сключени 66 граждански брака през 2015 г.

Ежегодно през януари се осъществява приемането на трита вида регистри  – за раждане, брак и за смърт в 44-те населени места на общината. След приключването им за предходната година, те се съхраняват в административната сграда  на  Община “Тунджа”.

През 2015 г. в Община „Тунджа“ 207 са новородените деца, които са с постоянен адрес на територията на  общината.

Съставени са 23 акта за раждане,  от които 3 деца са родени в селата Ботево, Симеоново и Роза, 17 са пресъставени от чужбина и 3 са със съдебни решения.

Съставени са  66 акта за граждански брак на територията на общината. Най-много бракове са сключени на територията на с. Веселиново – 22, с. Завой и с. Кукорево са по 5 брака.

През 2015 г. са починали  643  жители, като за 479 от тях са съставени актове за смърт  в общината.

Служителите от звено „ГРАО“ в общината са на мнение, че кметовете, кметските наместници и специалистите по населени места спазват всички изисквания за съставянето на актовете по гражданско състояние, отразяват настъпилите промени и ги предават в определения срок за обработка.

 

About the Author :