В Стралджа приключва социален проект

STRПроект „Подкрепа за достоен живот”, Схема BG051PO001-5-2-09 „Алтернативи” ОП”РЧР”, е утвърден през есента на 2010г. Община Стралджа е партньор на Агенцията за социално подпомагане – бенефициент по проекта.

От 01.01.2011г. в Община Стралджа стартира реално предоставяне на услугата „Личен асистент” за 17 потребители със срок до края на 2011г. Благодарение на АСП и Оперативна програма „Човешки ресурси”, финансирана от ЕСФ, проектът е удължаван многократно , което даде възможност услугата „Личен асистент” да бъде предоставяна в продължение на четири години. На Община Стралджа  допълнително са предоставяни часове за обгрижване на повече потребители поради големия брой кандидати за услугата. В резултат на това от началото на проекта до 15.12.2014г. услугата „Личен асистент” е предоставена  на 71 потребители като в момента ползващите са 51.

През този период като лични асистенти са включени 64 лица, работещи в момента са 44. Повечето от тях са трайно безработни, което прави проекта изключително ефективен на фона на високия процент безработица в Община Стралджа.

Проектът е ползотворен за потребителите – осигурени са по-добри условия за живот на хората с увреждания, в семейна среда. Изпълнението даде възможност  над 90 лица да бъдат обучени и да получат сертификат.

До 30.10.2014г. верифицирани и предоставени  на Община Стралджа  по проекта са  321 167 лв. В съответствие с правилата по ОП”РЧР” общината ще изплати заплатите на личните асистенти по проекта за м. ноември и декември 2014г. със собствени средства, които ще бъдат възстановени от Оперативната програма след окончателното отчитане по проекта след месец февруари 2015г.

Община Стралджа постигна тези резултати с активната ангажираност на кмета на общината Митко Андонов и активната и професионална работа на назначения от него екип.

About the Author :