В помощ на деца в риск

DSC02800В началото на  2014 г. водените на отчет в Детска педагогическа стая /ДПС/ са 38, в края на годината те падат на 18, от тях малолетни момчета – 4, момичета – 2, непълнолетни момчета – 11, момичета – 1. В графата „проявени” попадат 16 лица.

През изтеклия период ДПС е посетена от 27 лица.

Такава е равносметката, обсъдена на заседание на МКБППМН. През годината разгледаните  възпитателни дела в комисията са 11, наложени са 18 мерки. Делата са предимно за кражби, няма настанени деца в СПИ. Има една наложена присъда  на непълнолетно момче.

Основната дейност на комисията е  социално-превантивната. Най-често тя е насочена към усъвършенстване координацията между институциите, овладяване на детската престъпност, по-задълбочена съвместна работа  със заетите в системата на образованието и по проблемите на малолетните и непълнолетните. Традиция е при срещите на комисията с ученици да се извършва  индивидуално-превантивна дейност особено с деца от проблемни семейства, деца, чиито родители са извън страната. Обсъждат се  и планират методи за въздействие и подкрепа с цел утвърждаване на социално-приемливо поведение и изграждане на положително отношение към обществените норми и правила. В тази връзка като особено полезна се налага утвърдената вече  инициатива „Открити дни”, в която се включват училищните комисии, ДПС,  обществените възпитатели, педагогически съветници,  отдел „Образование” при общината, отдел „Закрила на детето”,  РУ”Полиция”. Привличат се и родители, педагози, ученици.

В работата на комисията сериозно място заема и превантивната дейност по Програма за превенция на насилието. В училищата се провеждат кръгли маси, предизвикват се диалози за тормоза в училище, за насилието, за отпадналите от училище ученици и др. Свое значение имат и периодично провежданите анкети по различни проблеми. Специално място в работата на комисията има обсъждането на добри практики и подходи за справяне с агресивното поведение..

В изпълнение на  Националната стратегия за „Защита правата на децата на улицата” и „Деца в риск” комисията пое своите ангажименти за прилагане на Координационния механизъм от „Споразумението  за сътрудничество и координиране на работата на териториалните структури на органите за закрила на детето при случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие  и при кризисна интервенция”.

По инициатива на кмета Митко Андонов е създаден  Обществен съвет по опазване на  обществения ред в общината, в който са включени представители на всички институции, имащи отношение към проблема. Идеята се подкрепя активно от МКБППМН, както и от всички местни органи, активирани  за решаването на проблема по сигурността в Стралджа и общината.

 

About the Author :