В община “Тунджа” са образувани три подвижни избирателни секции за парламентарните избори на 2 октомври

З  А  П  О  В  Е  Д

№ РД-07-1247

гр. Ямбол, 07.09.2022 г.

Във връзка с произвеждане на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г., на основание чл.90, ал.1 от Изборния кодекс и чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация,                                      

О Б Р А З У В А М: 

на територията на Община „Тунджа” – гр. Ямбол 3 /три/ избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия и утвърждавам тяхната номерация и обхват, както следва:

  1. ПСИК № 050 – с обхват с. Калчево и с. Победа, с адрес: с. Калчево, ул. „Иван Костов Динев“ № 2, Зрителна зала.
  2. ПСИК № 051 – с обхват с. Коневец, с. Маломир и с. Тенево, с адрес: с. Коневец, ул. „Тунджа“ № 34, сградата на НЧ „Д-р Петър Берон – 1941“.
  3. ПСИК № 052 – с обхват населени места извън тези по т.1 и т.2 на територията на Община „Тунджа“, с адрес: гр. Ямбол, пл. „Освобождение“ № 1, сградата на Община „Тунджа“, зала на Общински съвет „Тунджа“.

Копие от Заповедта да се изпрати на ТЗ на ГД „ГРАО” в МРРБ в област Ямбол и Районната избирателна комисия – Ямбол.

Заповедта да се обяви публично в сайта на общината, в населените места и чрез средства за масово осведомяване.

Заповедта може да се оспорва от заинтересованите лица в тридневен срок от обявяването й пред Областния управител на област Ямбол, който се произнася в тридневен срок с решение, което се обявява публично.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на общината. 

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ   /п/

Кмет на Община „Тунджа”

 

     

About the Author :

Leave a reply