В община Болярово започна изграждане и функциониране на система за разделно събиране на отпадъци

IMGP7522В три населени места на община Болярово вече има поставени контейнери за разделно събиране на отпадъци. Те са предоставени от „ЕКОБУЛПАК АД въз основа на сключен между община Болярово и фирмата договор за сътрудничество. Общината сключи този договор в края на септември, тъй като  желае да организира сортиране на разделно събрани отпадъци от опаковки, образувани в домакинствата, административните учреждения, търговските и промишлени обекти на нейна територия. Чрез договора страните целят да уговорят рамката, регулираща техните отношения относно планирането, организирането и изграждането на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки с цел рециклиране и оползотворяване на територията на общината и да осигурят реализация на сортираните отпадъци при краен преработвател с цел намаляване на твърдите битови отпадъци, постъпващи в общинското депо.

Община Болярово има разработена програма за изграждане и функциониране на система за разделно събиране на отпадъци и опаковки за периода 2017-2021 година.

През декември 2017 година бяха поставени седем зелени (за стъкло) и седем жълти (за събиране за рециклиране на хартия, пластмаса и метал) контейнера в град Болярово, четири (по два от двата вида) в село Мамарчево и два в село Златиница.

Основната концепция на разделното събиране на отпадъци от опаковки се състои в това, че всеки отделен продукт се превръща в отпадък, като попадне в кофата за общо събиране на отпадъци. Разделно събраните хартиени, пластмасови, метални и стъклени опаковки от тези отпадъци вече не са боклук, а търговски продукт – ценна суровина за промишлеността.

„EКОБУЛПАК АД“ изгражда системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, като прилага т.нар. „двуконтейнерен модел” със специализирани цветни съдове за разделно събиране от следните видове: контейнерите тип „Иглу“ – жълто са с вместимост 1800 л за събиране на хартиени, пластмасови и метални опаковки; контейнери тип „Иглу“ – зелено, с вместимост 1400 л за събиране на стъклени опаковки.

                                                                                                                                                                                    Лора Величкова

 

About the Author :