В Болярово са назначени 49 лица, които ще обслужват 130 потребители по проект „Независим живот”

IMGP9767От 1 април 2016 година в община Болярово бяха назначени 49 лица, които ще обслужват 130 потребители от 16 населените места на общината в продължение на 18 месеца. В проекта са трудово ангажирани 49 лица в активна възраст на позициите „Личен асистент”, „Домашен помощник”, „Социален асистент“, които ще оказват подкрепа за лична помощ, комунално-битови дейности и подкрепа на социално включване в дома на потребителите. Специализираните медико-социални услуги ще бъдат изпълнявани от медицинска сестра, рехабилитатор, психолог, управител и социален работник. Кандидат потребителите, които могат да ползват услугите по настоящата схема, следва да бъдат в кръга на лицата, попадащи в обхвата на целевите групи, съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата схема, както следва: лица с увреждания и техните семейства и хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

IMGP9768Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет № 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”, Специфична цел 1 към ИПЗ: „Подобряване на достъпа до хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване”, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

По настоящия проект се предвижда да бъде осигурена дългосрочна подкрепа в домашна среда и предоставяне на интегрирани услуги за поне 130 лица с увреждания и хора над 65 г. с ограничения и невъзможност за самообслужване, живеещи в малките населени места на територията на община Болярово.

About the Author :