В Болярово е удължен срокът на социалната услуга «Личен асистент»

511e611e8ad99_largeУдължен е срокът за социалната услуга «Личен асестент» и в община Болярово. Тази услуга се предоставя по проект „Подкрепа за достоен живот” на АСП по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 “Алтернативи”. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът стартира през 2010 г. с план за обгрижване на 12 потребители – лица с увреждания,  обгрижвани от 12  лични асистенти.  Със заповед № РД 08-25 от 10. 03. 2014г. срокът е отново удължен до 31. 09. 2014 г., като услугата ще се предоставя до 31. 08. 2014 г. Часовата квота за община Болярово от януари 2014 година е 1080 часа и е актуализиран бюджетът.

В община Болярово към настоящия момент са назначени на длъжност личен асистент 10 безработни лица (преминали обучителен курс), които  обгрижват 10 потребители. Потребителите на социалната услуга „Личен асистент” са лица с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа. Близките на потребителите и външните лица определени за лични асистенти по проекта, се грижат за тях в дома им и задоволяват ежедневните им потребности. Изпълнението на договорените услуги са в съответствие с изискванията за качество на предоставяната социална услуга и се извършват във времето посочено в индивидуалните планове на потребителите. Осигурени са всички условия, необходими за нормален живот и за задоволяване на ежедневните потребности на потребителите на социалната услуга „Личен асистент”.    

About the Author :