Възможности за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020

IMGP8700На 12 февруари 2016 година в град Болярово се проведе информационен семинар на тема „Водено от общностите местно развитие: Възможности за финансиране по ПРСР 2014-2020”. Семинарът е част от информационната кампания на Местна инициативна група – Елхово в партньорство с община Болярово по запознаване на местните общности от Елхово и Болярово с процеса на разработване на стратегия за развитие на територията на двете общини.

На семинара присъстваха представители на бизнеса, земеделски и зеленчукопроизводители, пчелари, представители на читалища и кметства от община Болярово. Координаторът  на проекта на МИГ – Елхово Нели Кадиева запозна присъстващите чрез презентации с няколкото основни теми на семинара. IMGP8702Засегнатите теми бяха относно представяне на: проект по договор № РД 50-207/ 7.12.2015 г. между СНЦ „МИГ – Елхово”, МЗХ и ДФЗ – РА по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” по мярка „Водено от общностите местно развитие“; възможностите за финансиране на инвестиции в селското стопанство и преработвателната промишленост: Марка 4 – Инвестиции в материални активи от ПРСР 2014-2020; възможностите за финансиране на инвестиции в неземеделски дейности: Мярка 06 – Развитие на стопанства и предприятия от ПРСР 2014-2020; възможностите за финансиране за подобряване на жизнената среда: Мярка 07 – Основни услуги и обновяване на селата и селските райони; възможностите за финансиране на инвестиции в горските райони: Мярка 08 – Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите.

IMGP8701Предстои информационна конференция на 26 февруари 2016 година в Елхово, на която желаещите повече разяснения и от двете общини могат да присъстват и да зададат конкретни въпроси. Също така, през останалото време, могат да се свържат на посочените във всички раздадени материали телефони с екипа по проекта.

IMGP8703Информационната кампания се осъществява в рамките на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“  на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. между Министерство на земеделието и храните, ДФЗ – РА и Местна инициативна група – Елхово в партньорство с община Болярово с подкрепата на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – „Европа инвестира в селските райони”.

 

 

 

About the Author :