Възможностите за финансиране за млади земеделски стопани и за малки стопанства представи ОИЦ-Ямбол на онлайн среща

 

Ямбол, 20.01.2022 г.

Информационна среща с потенциални кандидати и заинтересовани лица проведе днес Областен информационен център-Ямбол. Тя се състоя в платформата Webex и на нея бяха представени изискванията към кандидатите и проектните предложения по две отворени за прием на проектни предложения процедури-по подмерки 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райни за периода 2014-2020г.“.

На нея експертите от Областния център запознаха участниците с условията за допустимост на кандидатите, с видовете дейности и разходи, с размера на финансиране и с начина на изплащане на помощта, с особеностите на самото кандидатстване по двете процедури.

Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ е с краен срок за подаване на проектни предложения 28.02.2022 г. 17:30 ч., а кандидатстването е по електронен път в ИСУН 2020. Подкрепата е насочена към млади новорегистрирани земеделски стопани, които желаят да развиват дейност в областта на земеделието и животновъдството. Те ще бъдат финансирани с левовата равностойност от 25 000 евро за кандидат, ако изпълнят всички изисквания и заложени дейности.

 

По подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ проектни предложения могат да бъдат подавани в ИСУН2020 до 02.03.2022г., 17.30 часа.

По нея ще бъдат финансирани малки земеделски стопанства на осъществявали дейност земеделски стопани, които желаят да разширят обема на своето стопанство. Финансовата помощ е в размер на левовата равностойност на 15 000 евро за един кандидат.

Информация по тези процедури, както и по други процедури от ПРСР 2014-2020, по Оперативните и други програми можете да получите в офиса на ОИЦ-Ямбол на ул.“Търговска“ №34 (галерия „Кирил Кръстев“), по телефон, електронна поща и на фейсбук страницата Областния информационен център.

 

ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.          

 

Областен информационен център-Ямбол

Тел.: 046/620186

e-mail: [email protected] / oic_[email protected]abv.bg

facebook: Областен информационен център – Ямбол

About the Author :

Leave a reply