Възможностите за бизнеса по оперативните програми

DSC01277Областният информационен център в Ямбол представи на пресконференция  днес, 24 октомври, възможностите за бизнеса по оперативните програми. Три са оперативните програми, които имат мерки, насочени към бизнеса – ОП „Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ и в малка част Програмата за развитие на селските райони.

Първата процедура по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ се нарича „Насърчаване на предприемачеството“. Очаква се до края на следващия месец тя да бъде отворена за кандидатстване. Подпомага стартиращи фирми, регистрирани след 31 декември 2015 г. до момента на обявяване на процедурата. За тази процедура са заделени над 67 млн. лв. като един проект може да е между 50 хил. и 391 166 лв. Ще се подкрепят дейности за създаване и укрепване на административния капацитет на кандидатите и дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи, стоки или услуги. Приоритетните сектори са в преработвателната промишленост. За пръв път по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ ще се финансират архитектурни дейности, дейности в областта на фотографията и в областта на радио и телевизията.

DSC01275Другата процедура, която се очаква да бъде отворена до края на годината, се нарича „Подкрепа за пилотни и демонстративни инициативи за ефективно използване на ресурсите“. Насочена е основно към преработвателната промишленост, предприятията трябва да имат приключени минимум три финансови години, за да могат да кандидатстват. Между 750 хил. лв. и 1 500 000 лв. е финансирането по проект. Трябва да се внедряват технологични или IT решения за оптимизиране на производствените процеси и да се намалят използваните суровини. Допустими кандидати са малки и средни предприятия.

През 2018 г. се очакват три процедури, насочени към предприятията по тази оперативна програма. Едната е „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“ – допустимо е купуването на дълготрайни материални и нематериални активи, консултантски услуги. Втората се нарича „Развитие на иновационни клъстери“. Третата е „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за малки и средни предприятия и информационни, комуникационни технологии“.

По ОП „Развитие на човешките ресурси“ за предприемачите се подкрепят обучения на персонала, подобряване на работната среда, вкл. добри и безопасни условия на труд, транспорт на работниците от дома им до предприятието, стартиране на нов бизнес, но няма да се дава твърда сума, а ще се подкрепя вземането на кредити при облекчени условия. Една е процедурата по тази програма и на 31 октомври 2017 г. изтича срокът за кандидатстване по нея – нарича се „Специфични обучения“. Предприятието може да обучи свои работници или наети от бюрата по труда за специфично работно място. Максималната сума, която може предприятието да похарчи за един работник, е 3 хил. лв.

По Програмата за развитие на селските райони възможностите за бизнеса са по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка или маркетинг на селскостопански продукти“. Могат да кандидатстват фирми, които се занимават с производството или преработката на селскостопански продукти или земеделски производители. Ще бъде отворена за кандидатстване или в  края на този месец, или в началото на следващия.

Другата мярка е „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Приоритет този път обаче ще бъдат къщите за гости, само ако са свързани с услуга – гледане на деца, на болни или възрастни хора. Ще се подпомагат занаяти, а така също здравни, ветеринарни услуги, счетоводство и прочие услуги. Проектът може да бъде до 600 хил. евро, но ще бъдат изплатени максимално до 200 хил. евро. Очаква се през април 2018 г. тази процедура да бъде отворена.

 

 

 

About the Author :