Възлагат поръчка за ремонта на читалището в Болярово

8aНа 13 юни 2014 година се състоя отваряне на оферти по състезателна процедура на договаряне по правилата на PRAG с предмет „Възстановяване на читалищен дом” по проект „Подобряване на културно сътрудничество между община Болярово и община Юскюп чрез развитие на културната инфраструктура” с реф.№ 2007СВ161РО008-2013-3-076.

Комисия с председател Йовка Дженкова разгледа, оцени и класира предложенията на кандидатите, подали оферти в законоустановения срок. Фирмите, подали оферти за участие, бяха три: “Хидросвят“ ООД – гр.Ямбол; «Инджов 19“ ЕООД –  гр. Ямбол и «Инком ПВ» ООД – гр.Ямбол;

Договорът по „Подобряване на културно сътрудничество между община Болярово и община Юскюп чрез развитие на културната инфраструктура” се подписа на 6 февруари 2014 година в сградата на Министерството на регионалното развитие – София. Водещ партньор е община Юскюп, Република Турция, а втори партньор – община Болярово. Продължителност на проекта ще е 24 месеца, а стойността му – 399 931 евро.

Радващото за всички в общината е, че по този проект ще бъде довършен ремонта на сградата на читалището в центъра на града.

Общата цел на проекта е да се насърчи устойчивото развитие на трансграничния регион чрез подобряване на културния и социалния потенциал на двата региона. Проектът е свързан основно с инвестиции в културната инфраструктура, с цел създаване на подходящи условия за най-малките жители на регионите, както и за туристите, които имат интерес да го посетят. В дългосрочен план това е инвестиция в човешки капитал, който е решаващ фактор за съживяване на двете области. Добрите културни услуги ще повишат привлекателността на подпомаганите райони като място за живот и отглеждане на деца, което ще допринесе за преодоляване на негативните демографски тенденции и миграцията на по-младото население, представляващо най-ценната работна сила и капитал за икономическото развитие. Проектът има за цел да допринесе за сближаване и интеграция на регионите, чрез насърчаване на приятелството, като приведе професионалисти и широки целеви групи заедно. Специфичните му  цели са две: подобряване на културната инфраструктура в трансграничния регион и създаване на условия за постигане на висок стандарт необходим за културното развитие на туризма; установяване на дълготрайно партньорство между културните специалисти от двете страни на границата. Партньорите по проекта предвиждат адекватни инвестиции в културната инфраструктура на община Юскюп и община Болярово.

Сътрудничеството предвижда също така експертите в културните центрове да могат да обменят опит и добри практики. Резултатът от проекта трябва да бъде активно споделен с обществеността, целевите групи и туристи.

 Лора Величкова

About the Author :