ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩА В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Ямбол през второто тримесечие на 2015 г. е 4, като спрямо съответното тримесечие на предходната година броят им се запазва. Новопостроените жилища в тях са 6, като в сравнение със същия период на 2014 г. е регистрирано намаление с 53.8% (фиг. 1).

 

Фиг. 1. Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Ямбол по тримесечия

F1

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през второто тримесечие на 2015 г. е 704 кв. м, като спрямо съответното тримесечие на 2014 г. намалява с 41.6%. Жилищната площ също намалява (с 43.7%) до 481 кв. метра.
Средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 92.8 кв. м през второто тримесечие на предходната година на 117.3 кв. м през същото тримесечие на 2015 година (фиг. 2).

Фиг. 2. Обща полезна и жилищна площ на въведените в експлоатация новопостроени жилища в област Ямбол по тримесечия

 f2

Методологични бележки

Статистическите данни за новопостроените жилищни сгради и жилища са разработени на базата на тримесечна информация, получавана от общинските администрации.
В обхвата на наблюдението се включват новопостроените жилищни сгради с одобрен приемателен протокол обр. 16 или издадено разрешение за ползване съгласно Наредба № 2/31.07.2013 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Жилищната площ включва площта на стаите за живеене, спалните, нишите за спане, столовете, стаите за дневно престояване, стаите, ползвани като работни кабинети и библиотеки на научни работници, гостните, холовете, но не включва площта на кухните.
Спомагателната площ включва площта на спомагателните помещения, стаите и кухните с площ по-малка от 4 кв. м, вестибюлите с портал и друга преграда, коридорите, антретата, баните, тоалетните, килерите, дрешниците, другите спомагателни помещения (сушилни, перални, балкони и лоджии) независимо от големината на площта им. Площта на кухните над 4 кв. м е посочена отделно.
Полезната площ на жилището представлява сума от жилищната и спомагателната площ и площта на кухните.
Средната полезна площ на жилището е отношение на полезната площ към броя на жилищата.
Повече информация и данни за въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ на следния линк: http://www.nsi.bg/Жилищен фонд/.

About the Author :