Второ заявление за достъп до информация за площадката с фитнес уреди под Боровец

До кмета на община Ямбол

Валентин Ревански

До ДНСК София

арх. Иван Несторов

копие:

До РДНСК Ямбол

инж. Таня Калудова

До медиите

 

З А Я В Л Е Н И Е – В Т О Р О

за достъп до обществена информация

от Иван Димитров Кърцъков

            Относно: Извършено строителство на „площадка с фитнес уреди на открито и улично осветление към същата изградени в Поземлен имот 87374.527.159“, област Ямбол, община Ямбол, гр. Ямбол, п.к. 8600, -, м. ., вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП Обществен селищен парк, градина, площ 9478 кв. м, стар номер 91010.0, намиращ се източно от сградата на РЗИ Ямбол, под парка Боровец.

            Уважаеми г-н Ревански,

            Уважаеми г-н Несторов,

            Уважаема г-жо Калудова,

            Уважаеми дами и господа от медиите,           

            Благодаря за отговора ви до мен на първото ми питане, но за мен остана усещането за неудолетвореност поради непълнотата на предоставената информация или удобно премълчаната такава?!

Преди да задам въпросите си и за да не се бяга от отговорите на тях ще си позволя да ви цитирам част от нормативната уредба касаеща изграждането на подобен вид съоръжения –  спортни площадки с фитнес уреди на открито. 

 1. Какво е строеж по смисъла на ЗУТ (Закон за устройство на територията)? Допълнителни разпоредби § 5. По смисъла на този закон:

т.38. (изм. – ДВ, бр. 65 от 2003 г., доп. – ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г., изм. – ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г., доп. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) “Строежи” са надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, постройки, пристройки, надстройки, укрепителни, възстановителни работи, консервация, реставрация, реконструкция по автентични данни по смисъла на чл. 74, ал. 1 от Закона за културното наследство и адаптация на недвижими културни ценности, огради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения, както и техните основни ремонти, реконструкции и преустройства със и без промяна на предназначението.

 1. Какво е преместваемо съоръжение по смисъла на ЗУТ? Допълнителни разпоредби § 5. По смисъла на този закон:

т.80. (нова – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г., изм. – ДВ, бр. 25 от 2019 г., изм. – ДВ, бр. 17 от 2020 г.- 25.02.2020г.) “Преместваем обект” е обект, който няма характеристиките на строеж и може след отделянето му от повърхността и от мрежите на техническата инфраструктура да бъде преместван в пространството, без да губи своята индивидуализация и/или възможността да бъде ползван на друго място със същото или с подобно предназначение на това, за което е ползван на мястото, от което е отделен, като поставянето му и/или премахването му не изменя трайно субстанцията или начина на ползване на земята, както и на обекта, върху който се поставя или от който се отделя. Преместваемият обект може да се закрепва временно върху терена, като при необходимост се допуска отнемане на повърхностния слой, чрез сглобяем или монолитен конструктивен елемент, който е неразделна част от преместваемия обект и е предназначен да гарантира конструктивната и пространствена устойчивост на обекта и не може да служи за основа за изграждане на строеж.

Тези точки 38 и 80 на § 5 от Допълнителни разпоредби на ЗУТ са цитирани и в мотивите на решение Номер 8 / 04.01.2019г.  на Административен съд Бургас кое е строеж и кое е преместваем обект. –  http://www.admcourt-bs.org/CMS_ADM/images_content/0061d818/951c1218.htm

 

Решение от 4.1.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Административно дело № 3679/2019

РАЗПОРЕДИ: ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на „Калдес“ ЕООД, с вх. № 3361 от 25.02.2019 г. против решение № 8 от 04.01.2019г., постановено по адм. дело № 951/2018 г. по описа на Административен съд -Бургас.. ПРЕКРАТЯВАМ производството по адм. дело № 3679/2019 г. по описа на Върховния административен съд, второ отделение. РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 25.4.2019г.

 1. ЗУТ

Чл. 12. (1) Застрояване по смисъла на този закон е разполагането и изграждането на сгради, постройки, мрежи и съоръжения в поземлени имоти.

(2) Застрояване се допуска само ако е предвидено с влязъл в сила подробен устройствен план и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.

Раздел IX.
Преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане

Чл. 56. (1) (Изм. – ДВ, бр. 103 от 2005 г., доп. – ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г., доп. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г., изм. – ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Върху поземлени имоти могат да се поставят:

 1. преместваеми увеселителни обекти;
 2. преместваеми обекти за административни, търговски и други обслужващи дейности;
 3. преместваеми обекти за временно обитаване при бедствия.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 25 от 2019 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 17 от 2020 г.) За обектите по ал. 1, т. 1 и 2 се издава разрешение за поставяне въз основа на схема и проектна документация, одобрени от главния архитект на общината. Схемата за поставяне определя пространственото разположение, вида, типа, размерите и предназначението на обекта по ал. 1, т. 1 и 2. Условията и редът за издаване на разрешението за поставяне на обектите, за одобряването и за изискванията към схемата и проектната документация се определят с наредба на общинския съвет, като в наредбата, в зависимост от вида и предназначението на обекта, се поставя изискване за предоставяне на инженерно-техническа част или конструктивно становище.                        …

(8) (Нова – ДВ, бр. 25 от 2019 г.) В паркове и градини поставянето на преместваеми обекти се извършва по ред, определен с наредбата по ал. 2, съгласно план-схема, одобрена от общинския съвет по реда на чл. 62, ал. 9.

Раздел XI.
Устройство на озеленени и залесени площи

            Чл. 62.  (9) (Нова – ДВ, бр. 65 от 2004 г.) Подробните устройствени планове за паркове и градини се приемат с решение на общинския съвет, независимо от техния териториален обхват. Задължителен елемент на тези планове представлява план-схема за разполагане на преместваеми обекти и рекламни съоръжения, която се одобрява по реда, предвиден за одобряване на подробния устройствен план за парка или градината.

Всички тези членове и параграфи са с дата много преди издаденото от гл.архитект на община Ямбол Разрешение за поставяне на преместваем обект от 11.09.2020г. и са задължителни за изпълнение!

Затова на основание закона за достъп до обществена информация желая да ми бъде предоставена следната информация както следва:

 1. Има ли одобрен с решение на общинския съвет Ямбол ПУП ПРЗ(подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за ПИ (поземлен имот) 87374.527.159 и какви са предвижданията му в частта допустимо строителство?  Ако ДА – приложете електронно или писмено копие на решението на ОбС Ямбол и приложенията към него включително чертежи.
 2. Има ли одобрени строителни книжа (проекти) за въпросната площадка с фитнес уреди на открито и улично осветление към същата в Поземлен имот 87374.527.159 ? Има ли издадено и влязло в законна сила Разрешение за строеж? Ако ДА – приложете електронно или писмено копие на Разрешението за строеж към отговора си до мен с гриф „Вярно с оригинала“ и подпис.
 3. Кой от ръководителите на община Ямбол, си е позволил да подпише договор №ДГ04/00084 от 09.09.2020г при положение, че към тази дата няма никакво разрешение, още по-малко за изпълнението на СМР на каквито подлежи това спортно съоръжение съгласно действащата нормативна уредба? Регистриран ли е въпросния строител в КСБ (Камара на строителите в България) и за коя категория обекти? Приложете електронно или писмено копие на договора за СМР към отговора си до мен с гриф „Вярно с оригинала“ и подпис, защото такъв на интернет страницата на община Ямбол не откривам, въпреки задължението по ЗОП, че всички сключени договори по ЗОП трябва да са налични в графата „Профил на купувача“. Държа да ви уведомя, че такъв чл19а, ал.1, т.5 от ППЗОП, какъвто сте ми цитирали в отговора си до мен в последното му изменение публикувано в ДВ. бр.29 от 27 Март 2020г.  НЕ СЪЩЕСТВУВА.
 4. Има ли извършен изкоп (СМР) за полагане на ел.захранване на обекта от Трафопостта в горния североизточен край на имота, по какъв проект е този изкоп, има ли издадено и влязло в сила Разрешение за строеж? Ако ДА – приложете електронно или писмено копие на Разрешението за строеж към отговора си до мен с гриф „Вярно с оригинала“ и подпис. Видно от изпратената информация от отговора ви до мен, ако има такъв изкоп, то той пресича по „най-безобразен начин“ действащата улична регулация?! – Приложената към отговора ви обяснителна записка няма нищо общо със старо трасе на амортизиран ел кабел – тази площадка, ако въобще някога е съществувала, никога не е била осветена с лампи!!! Очаквам нов оттговор на въпроса ми.
 5. Ако има изграден такъв ел кабел, то той заснет ли е за кадастъра съгласно Чл. 54а от ЗКИР? – Приложената към отговора ви обяснителна записка няма нищо общо със старо трасе на амортизиран ел кабел – тази площадка никога не е била осветена с лампи!!! Очаквам нов оттговор на въпроса ми.
 6. Приета и заплатена ли е на фирмата строител възложената поръчка за СМР включително и видеонаблюдението? Ако ДА – приложете електронно или писмено копие на Акт (Актове) №19 и копие от фактурата към отговора си до мен с гриф „Вярно с оригинала“ и подпис. Държа да получа копие на офертата от изпълнителя и подписаните документи, от които да е видно какви точно са фитнес-уредите като модел, ако е наличен, търговско наименование на всеки уред поотделно, каталожен номер, фирма производител, информация относно изисквания при монтажа – например безопасно разстояние при ползване, а не само сведение какъв вид документи са те! Държа да отбележа, че това са официални документи към община Ямбол задължителни за извършване на плащанията и НЕ СА ТЪРГОВСКА ТАЙНА!                                                                                                                                                   Уважаеми г-н Несторов,

Уважаема г-жо Калудова,

Наново ви алармирам с този сигнал и до вас за да извършите проверка на строителната документация на обект „площадка с фитнес уреди на открито и улично осветление към същата изградени в Поземлен имот 87374.527.159“ (заглавието е мое!) и ако има нарушения да се разпоредите съгласно закона, като отнемете възможността на кмета да проверява сам себе си поради ниската категория на обекта предмет на сигнала! За резултатите от проверката желая лично да бъда уведомен!

            Уважаеми г-н Ревански,

            Уважаеми г-н Несторов,

Уважаема г-жо Калудова, 

Понеже и в момента на територията на град Ямбол се изграждат такива спортни площадки, то е редно веднага да се преустанови строителството им, а извършителите на незаконното строителство, ако се докаже такова, да бъдат санкционирани съгласно законите!

Информацията по ЗДОИ желая да получа на хартиен носител, като ако има копия на документи те да бъдат заверени вярно с оригинала, и на електронната си поща, от която отправям заявлението си.

Прилагам –  решение Номер 8 / 04.01.2019г.  на Административен съд Бургас

С уважение: Иван Кърцъков

About the Author :

2 Comments to “Второ заявление за достъп до информация за площадката с фитнес уреди под Боровец”
 • Гражданин
  December 7, 2020 - Reply

  Много заядлива и дребна душичка е Кърцъков.

 • Страхил
  December 7, 2020 - Reply

  Не зная дали Кърцъков е “заядлива и дребна душичка”, но в случая помага на общинската администрация.

Leave a Reply to Страхил Cancel reply