Втори сигнал за облигационния заем

До Главния прокурор на

Република България

г-н Сотир Цацаров

До ИФ ръководител на

специализираната прокуратура

г-н Димитър Петров

До Окръжна прокуратура Ямбол

г-н Дойчин Дойчев

До Обединена българска банка

г-н Петър Андронов

г-н Люк Попелиер
г-н Вилeм Хютинг
г-н Кристин Ван Рейсенгем
г-н Франки Депикере

До медиите

 

С И Г Н А Л

за проверка

от Инициативен Комитет за организиране и провеждане на местен референдум в община Ямбол

за заем от € 9 000 000,

Относно: Поемане на дългосрочен облигационен заем в размер на 9 000 000 € (17 602 470 ЛВ.) за финансирането на обекти от техническата и социалната инфраструктура на гр.Ямбол, въвеждане в заблуда на общинските съветници на Община Ямбол при гласуване на решението на ОбС за приемане на Бюджет 2019 на Община Ямбол и опит за неправомерно набавяне на имуществена облага на трети лица.

            Уважаеми г-н Цацаров,

            Уважаеми г-н Дойчев,

            Уважаеми г-н Петров,

            Уважаеми г-н Андронов,

            Уважаеми г-н Попелиер,

            Уважаеми г-н Хютинг,

            Уважаеми г-н Рейсенгем,

            Уважаеми г-н Депикере,

            Уважаеми дами и господа от медиите,

Считаме, че се налага отново да бъдете уведомени за неправомерни действия на кмета на община Ямбол Георги Иванов Славов, който предложи и внесе в ОбС Ямбол за одобрение проект на бюджет на Община Ямбол за 2019 г., част от който проектобюджет е общински заем в размер на  € 9 000 000 (17 602 470 лв.), срещу чието одобрение въстава нашият инициативен комитет.

Причините за нашето възмущение и за нашия активен протест против решението на общинската администрация в лицето на кмета и на решенията на ОбС Ямбол са многобройни и те ще бъдат изложени последователно в настоящия сигнал.

По същите причини инициативният комитет организира подписка сред гражданите на община Ямбол с цел произвеждане на местен референдум по въпрос касаещ планираното задължаване на общината със значителен паричен заем. По време на подписката бяха събрани действителни подписи на 7 627 граждани, всеки от които изразява неодобрително отрицателно становище във връзка с намеренията на кмета на Ямбол да бъде изтеглен и усвоен общински заем в горепосочения размер, а много от жителите на Община Ямбол не се подписаха въпреки желанието си от страх от репресии спрямо тях и семействата им и страх да не бъдат уволнени!!! Тъй като тези подписи представляват повече от една десета от гражданите с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на община Ямбол, считаме, че са налице изискванията на чл.27 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС) да бъде произведен местен референдум по въпроса, посочен в подписката, а именно: „ПРОТИВ ЛИ СТЕ ОБЩИНА ЯМБОЛ ДА ПОЕМЕ ОБЩИНСКИ ДЪЛГ С РАЗМЕР ДО 9 000 000 (ДЕВЕТ МИЛИОНА) ЕВРО ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА НА МАНДАТА НА НАСТОЯЩОТО УПРАВЛЕНИЕ, КОЙТО ЩЕ СЕ ИЗПЛАЩА ДО 2030 ГОДИНА ОТ СОБСТВЕНИ ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ?“

Към момента отказа на ОбС Ямбол да се проведе референдум е обжалван в Административен съд Ямбол! Обжалвано е и решението за приемане на бюджета на община Ямбол за 2019г. в частта за заема и обектите финансирани с него!

Междувременно кметът на община Ямбол Георги Славов спешно предприема неправомерни изпреварващи действия, с които ръководената от него администрация се стреми да обезсмисли произвеждането на референдума, респ. последиците от прякото участие на гражданите в местното самоуправление.

Тези действия на кмета и администрацията се изразяват в следното:

I. На самото заседание на ОбС Ямбол, проведено на 31.01.2019 г., кметът Славов изцяло поддържаше предложения от самия него проект на бюджет без да информира общинските съветници, че са настъпили промени в параметрите за някои от обектите, включени в заема, а именно:

–        Обект №13 – РЕМОНТ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ.“РУЕН“ ОТ РТ 2082 ДО РТ 2133 ПО ПЛАНА НА ГР. ЯМБОЛ – КВ.“КАРГОН“.ЕТАПНО СТРОИТЕЛСТВО, който отпада изцяло със стойност никому неизвестна и до момента, поради това, че кметът до последния момен не е благоволил да оповести стойностите на нито един от петнадесетте обекта, заложени в проекта за общински заем.

–        Обект №15 – РЕМОНТ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА АЛЕЯТА, СВЪРЗВАЩА УЛ.“Д.БЛАГОЕВ“, УЛ.“БОРОВЕЦ“ С ОБХОДЕН ПЪТ ИЗТОК, ГР.ЯМБОЛ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРОТОАР И ВЕЛОСИПЕДНА АЛЕЯ, който също отпада изцяло със стойност никому неизвестна и до момента. Въпреки всичко това, бюджетът на общината е балансиран, което неминуемо означава, че с парите за горецитираните обекти са финансирани други дейности от бюджет 2019 г., които също така са никому неизвестни или просто ей така са надути бюджетите на останалите 13 обекта от заема!

Освен това кметът умишлено е затаил от общинските съветници факта, че само три дни преди сесията на ОбС Ямбол, т.е. на 28.01.2019г., е прекратил договора за обект №1 – ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ГР.ЯМБОЛ на стойност 8 400 000 лв.

Тази сума съставлява почти половината от цялата стойност на предвидения от кмета заем, като с прекратяването на договора обект № 1 се оказва напълно нереалистичен за изпълнение в посочените срокове съгласно документацията за заема – юни 2019 г. (обемът на строително монтажните работи е значителен и е непостижим в тези срокове!)

Като се прибавят към това и двата незаконосъобразни обекта, предмет на заема:

Обект № 9 – Изграждане на нови кръстовища (с Първи етап: кръстовище на ул.“Търговска“ и ул.“Гоце Делчев“; Втори етап: ул.“Граф Игнатиев“ и ул.“Силиврия“); и

Обект № 10 – Изграждане на нови кръстовища (с Първи етап: кръстовище на ул.“Търговска“ и ул.“Бакаджик“; Втори етап: ул.“Граф Игнатиев“ и ул.“Крали Марко“

/и двата обекта са недопустими и в нарушение на НАРЕДБА № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии – от чл.5 до чл.13 включително и ако за тях има или ще се издават разрешения за строеж, то те ще са нищожни като издадени в нарушение на ЗУТ и наредбите и обектите не трябва да се изграждат!!!/;

се оказва, че огромна част от заема е напълно ненужна, но въпреки това действията по усвояването му в пълния размер на предложения от кмета заем не спират и до момента.

Горепосочените факти ясно показват, че с тези си действия освен заблудата, в която е въвел общинските съветници, кметът е извършил и действия в опит за неправомерно набавяне на имуществена облага за трети лица, която ще се изрази в лихви по ненужно изтеглени средства за финансиране на обекти, които или няма да бъдат изграждани в планираните срокове, или изобщо няма да бъдат изграждани поради тяхната недопустимост и незаконосъобразност.

II. Многобройни са и нарушенията в процедурата по поемането на този общински дълг.

1. Заседанието на постоянната комисия по бюджет и финанси, която е водеща комисия за приемането на бюджета, е проведено на 28.01.2019г., а заседанията на ПК „Общинско имущество и контрол на дружествата с общинско участие и на сделките с общинска собственост“ и на ПК по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество са проведени на следващия ден(29.01.2019г.), т.е. след заседанието на постоянната комисия по бюджет и финанси. В същия ден са проведени заседания и на други комисии, на които не са присъствали представители на общинската администрация, които да подпомагат и разясняват материалите по Бюджет 2019 г. – нарушение на Правилника за работата и дейността на ОбС Ямбол.

2. В нарушение на ЗМСМА и на чл.15, ал. 3 от Закона за общинския дълг няма изготвена наредба за условията и реда за провеждането на обществено обсъждане. Освен това проведеното обсъждане бе провалено от кмета, чрез намесата на полицейски органи извикани лично от него, като същото бе спряно и преместено в друга зала, което е нарушение на чл. 14, т.4 от ЗОД. По този начин бяха нарушени правата на гражданите, тъй като подобна процедура по изменяне мястото на провеждане на обществено обсъждане не е предвидена в закон или подзаконов нормативен акт. Така немалко граждани, закъснели по една или друга причина, не са имали възможност да присъстват поради неоповестената промяна на мястото. Първоначално определената от кмета Георги Славов зала, в която да се състои публичното обсъждане на заема от 9 000 000 €, има капацитет от около 60-70 човека и по тази причина е сама по себе си крайно неподходяща за целта. Недопустимо е за град като Ямбол с население от около 70 000 жители, които биха били лично засегнати от заема, да се предвиди зала с капацитет около 60-70 места, от които не повече от 40 седящи! Залата, в която обсъждането на заема беше преместено „в движение“ по инициатива на кмета, е още по-малка – с капацитет около 40 места, от които 20-тина седящи?! Това отношение на градоначалника към гражданите на община Ямбол е тенденциозно и оскърбително, като се има предвид, че община Ямбол разполага със собствена зала в същата сграда с около 600 седящи места и поне 150 правостоящи, за ползването на която общинската администрация не понася допълнителни разноски, тъй като редовно я използва за мероприятия от всякакъв род, включително и за театрални представления. Използването на зала с капацитет от 60-70 места заедно с правостоящите (половината от тях – общински служители и общински съветници, а за гражданите – каквото остане?!), дошли да изслушат близо 90-минутния монолог на кмета Славов, нямащ нищо общо със заема, който трябваше да бъде единствен предмет на обсъждането, предостави възможност за участие на не повече от 0,1% от населението на общината. Очевидната цел на всички тези действия е законовото изискване да бъде заобиколено и да бъде формално отчетено с протокол за целите на процедурата за поемане на заема!

3. Видно от публикуваните материали на интернет страницата на Община Ямбол, исканият дългосрочен заем не е предвиден в тригодишната бюджетна прогноза на общината. По този начин са нарушени изискванията на чл.82 от Закона за публичните финанси, защото този дълг не е предвиден в наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, изрично предвидени в ал.3.

4. В т.6 /шеста/ от решението на общинския съвет за поемане на дълга е посочено, че лихвеният процент ще бъде плаващ, формиран на база шестмесечния EURIBOR плюс надбавка не по-висока от 2,5% /две цяло и пет процентни пункта/ за 360 дни. По този начин е нарушено изискването на чл.17, ал.1, т.6 от Закона за общинския дълг, където изрично е посочено, че Общинският съвет приема решение за поемане на дълг, като определя максималния лихвен процент, такси, комисионни и други.

III. Считаме, че в изготвеното от кмета предложение за поемане на дългосрочен дълг има допуснати редица нарушения на чл. 14 от ЗОД, а именно липсва описание на технико-икономически обосновки по обекти:

1. НАИМЕНОВАНИЕ: ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ГР. ЯМБОЛ

Не е представена технико-икономическа обосновка на проекта.

Няма описание на дейностите, които ще се извършат, и на техническите параметри при изпълнението. Не може да се добие представа в какви конкретни действия ще се изразяват изграждането и реконструкцията на уличното осветление и в какво ще се състои неговата модернизация. Няма описани технически параметри на изграждането на ново улично осветление, реконструкция и модернизация на съществуващото улично осветление.  Не е описан размер на необходимите средства, който е необходим, за да се обоснове нуждата от поемане на общински дълг в искания размер.

Няма конкретика на инвестицията – техническа и икономическа, а общи художествени описания.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТАЛИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНОБЛЮДЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

Направено е описание на целия обект/проект,  а  не само на конкретния проект, който ще се реализира и който представлява етап или няколко етапа от обекта. Не са описани етапите, които са предмет на финансиране от средствата от общинския дълг, не е ясно с какви технически параметри са и на какви стойности. Не е представена технико-икономическа обосновка на проекта.

Няма описание на  техническите параметри на изпълнението. Не е посочен размерът на средствата, който е необходим, за да се обоснове нуждата от поемане на общински дълг в искания размер.

3. НАИМЕНОВАНИЕ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КРЪСТОВИЩЕ НА УЛ.“ЗЛАТЕН РОГ“ И УЛ.“ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“, И ТРОТОАР ПО УЛ.“ЗЛАТЕН РОГ“ ДО СЕВЕРНАТА ГРАНИЦА НА Ж.К.“ЗЛАТЕН РОГ“

Не е представена технико-икономическа обосновка на проекта.

Описани са видовете строителни дейности, които се предвиждат да се изпълнят, но няма конкретни параметри и обем. Не може да се добие представа за обхвата на реконструкцията, която се предвижда. Не е посочен размерът на средствата, който е необходим, за да се обоснове нуждата от поемане на общински дълг в искания размер.

 1. НАИМЕНОВАНИЕ: ПАРКИНГ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА КВ.61 ОТ ПУП-ПРЗ НА ЦГЧ ГР.ЯМБОЛ – МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО НА СЕВЕР ОТ УЛ.“КАРАНОВА“

Не е представена технико-икономическа обосновка на проекта.

Описани са видовете строителни дейности, които се предвиждат да се изпълнят, но няма конкретни параметри и обем. Не може да се добие представа за обхвата на благоустрояването и новото строителство, което се предвижда. Не е посочен размерът на средствата, който е необходим, за да се обоснове нуждата от поемане на общински дълг в искания размер.

 1. НАИМЕНОВАНИЕ: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПАРКИНГИ В К.14 ПУП-ПРЗ НА ЦГЧ ГР.ЯМБОЛ – МЕЖДУ УЛИЦИ „СПАРТАК“, „ПРЕСЛАВ“ И „СТРАХИЛ“

Не е представена технико-икономическа обосновка на проекта.

Не са описани  видовете дейности, които се предвиждат да се изпълнят и  няма конкретни параметри и обем. Не може да се добие представа за обхвата на строителството, което се предвижда.  Не е посочен размерът на средствата, който е необходим, за да се обоснове нуждата от поемане на общински дълг в искания размер.

 1. НАИМЕНОВАНИЕ: ОСНОВЕН РЕМОНТ/ РЕКОНСТРУКЦИЯ/ НА ЦГЧ-2. ВКЛЮЧВА: ул. „Търговска“ от ул. „Богомил“ и ул. „Срем“ до ул. „Граф Игнатиев“ – III клас; ул. „Кара Кольо“ от ул. „Преслав“ до ул. „Богомил“ – IV клас; ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Търговска“ до ул. „Г.С.Раковски“ – V клас; ул. „Стефан Стамболов“ от ул. „Стефан Караджа“ до ул. „Богомил“ – V клас; Пресечка на ул. „Стефан Караджа“ от о.т. 136 до о.т.137 – V клас.

Не е представена технико-икономическа обосновка на проекта.

Описани са видовете строителни дейности, които се предвижда да се изпълнят, но няма конкретни параметри и обем. Не може да се добие представа за обхвата на планираната реконструкция. Не е посочен размерът на средствата, който е необходим, за да се обоснове нуждата от поемане на общински дълг в искания размер.

 1. НАИМЕНОВАНИЕ: РЕХАБИЛИТАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ МЕСТА ЗА ПАРКИРАНЕ И КЪТ ЗА ОТДИХ: МЕЖДУ УЛИЦИ „Генерал Владимир Заимов“,  „Г.С.Раковски“, „Независима България“ и „Жельо войвода“; квартал 33 – ЦГЧ; между кв.32 – ЦГЧ от о.т. 77 – о.т. 83 – о.т. 82 – о.т. 81 – о.т. 80 – о.т. 79; в УПИ V, кв.40 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ.ЕТАПНО СТРОИТЕЛСТВО

Не е представена технико-икономическа обосновка на проекта.

Не са описани  видовете дейности, които се предвижда да се изпълнят и няма конкретни параметри и обем. Не може да се добие представа за обхвата на  строителството, което се предвижда. Не са описани етапите от обекта, които ще се изпълняват и финансират със средства от поетия дългосрочен дълг, а те следва да са предварително заявени, щом е посочено етапно строителство. Не е посочен размерът на средствата, който е необходим, за да се обоснове нуждата от поемане на общински дълг в искания размер.

 1. НАИМЕНОВАНИЕ: РЕМОНТ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ.“КРАЙРЕЧЕН БУЛЕВАРД“ И УЛ.“ТЪРГОВСКА“. ЕТАПНО СТРОИТЕЛСТВО

Не е представена технико-икономическа обосновка на проекта.

Описани са видовете строителни дейности, които се предвижда да се изпълнят, но няма конкретни параметри и обем. Не може да се добие представа за обхватите на ремонта, на планираните рехабилитация и реконструкция. Не са описани етапите от обекта, които ще се изпълняват и финансират със средства от поетия дългосрочен дълг, а те следва да са ясни, щом става дума за етапно строителство. Не е посочен размерът на средствата, който е необходим, за да се обоснове нуждата от поемане на общински дълг в искания размер.

 1. НАИМЕНОВАНИЕ: ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ КРЪСТОВИЩА КАКТО СЛЕДВА: I ЕТАП – КРЪСТОВИЩЕ НА УЛ. „ТЪРГОВСКА“ И УЛ.“ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“, II ЕТАП – КРЪСТОВИЩЕ НА УЛ.“СИЛИВРИЯ“ И УЛ.„ГРАФ ИГНАТИЕВ“

Не е представена технико-икономическа обосновка на проекта.

Описани са видовете строителни дейности, които се предвиждат да се изпълнят, но няма конкретни параметри и обем. Не може да се добие представа за обхвата на новото строителство, което се предвижда. Не е посочен размерът на средствата , който е необходим, за да се обоснове нуждата от поемане на общински дълг в искания размер.

 1. НАИМЕНОВАНИЕ: ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ КРЪСТОВИЩА КАКТО СЛЕДВА: I ЕТАП- КРЪСТОВИЩЕ НА УЛ. „БАКАДЖИК “ И УЛ.“ТЪРГОВСКА“, II ЕТАП – КРЪСТОВИЩЕ НА   УЛ.„ГРАФ ИГНАТИЕВ“ И УЛ.“КРАЛИ МАРКО“

Не е представена технико-икономическа обосновка на проекта.

Описани са видовете строителни дейности, които се предвижда да се изпълнят, но няма конкретни параметри и обем. Не може да се добие представа за обхвата на новото строителство, което се предвижда. Не е посочен размерът на средствата, който е необходим, за да се обоснове нуждата от поемане на общински дълг в искания размер.

 1. НАИМЕНОВАНИЕ: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЧАСТЪК ОТ УЛ.“ПРЕСЛАВ“, ЕТАП2 – ОТ УЛ.“ТИМОК“ ДО КРЪСТОВИЩЕ С УЛ.“ОБХОДЕН ПЪТ ИЗТОК“, ГР.ЯМБОЛ

Не е представена технико-икономическа обосновка на проекта.

Описани са видовете строителни дейности, които се предвижда да се изпълнят, но няма конкретни параметри и обем. Не може да се добие представа за обхвата на новото строителство, което се предвижда. Не е посочен размерът на средствата, който е необходим, за да се обоснове нуждата от поемане на общински дълг в искания размер.

 1. НАИМЕНОВАНИЕ: ПЪТНА ВРЪЗКА НА ПАРКИНГ ПРЕД ГРОБИЩЕН ПАРК НА ГР.ЯМБОЛ С ПЪТ III-5304/ ЯМБОЛ – КУКОРЕВО/ ПРИ КМ 1+295 ЛЯВО

Не е представена технико-икономическа обосновка на проекта.

Не са описани  видовете дейности, които се предвижда да се изпълнят и  няма конкретни параметри и обем. Не може да се добие представа за обхвата на строителството, което се предвижда.  Не е посочен размерът на средствата, който е необходим, за да се обоснове нуждата от поемане на общински дълг в искания размер.

 1. НАИМЕНОВАНИЕ: РЕМОНТ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ.“РУЕН“ ОТ РТ 2082 ДО РТ 2133 ПО ПЛАНА НА ГР. ЯМБОЛ – КВ.“КАРГОН“.ЕТАПНО СТРОИТЕЛСТВО

Не е представена технико-икономическа обосновка на проекта.

Бланкетно са описани видовете строителни дейности по благоустрояване, които се предвижда да се изпълнят, но няма конкретни параметри и обем. Не може да се добие представа за обхватите на ремонта, на рехабилитацията и на реконструкцията, които се предвиждат. Не са описани етапите от обекта, които ще се изпълняват и финансират със средства от поетия дългосрочен дълг, а следва да са ясни, след като е посочено етапно строителство.   Не е посочен размерът на средствата , който е необходим, за да се обоснове нуждата от поемане на общински дълг в искания размер.

 1. НАИМЕНОВАНИЕ: РЕМОНТ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ, ВЕЛОАЛЕЯ И ПАРКИНГИ НА УЛ.“МИЛИН КАМЪК“ ОТ О.Т.79 ДО О.Т. 336 ПО ПЛАНА НА ГР.ЯМБОЛ АВРЕН. ЕТАПНО СТРОИТЕЛСТВО

Не е представена технико-икономическа обосновка на проекта.

Бланкетно са описани видовете строителни дейности по благоустрояване, които се предвиждат да се изпълнят, но няма конкретни параметри и обем. Не може да се добие представа за обхватите на новото строителство, на ремонта, на рехабилитацията и на реконструкцията, които се предвиждат. Не са описани   етапите от обекта, които ще се изпълняват и финансират със средства от поетия дългосрочен дълг, а следва да са ясни, след като е посочено етапно строителство. Не е посочен размерът на средствата, който е необходим, за да се обоснове нуждата от поемане на общински дълг в искания размер.

15. НАИМЕНОВАНИЕ: РЕМОНТ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА АЛЕЯТА, СВЪРЗВАЩА УЛ.“Д.БЛАГОЕВ“, УЛ.“БОРОВЕЦ“ С ОБХОДЕН ПЪТ ИЗТОК, ГР.ЯМБОЛ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРОТОАР И ВЕЛОСИПЕДНА АЛЕЯ

Не е представена технико-икономическа обосновка на проекта.

Описани са видовете строителни дейности, които се предвижда да се изпълнят, но няма конкретни параметри и обем. Не може да се добие представа за обхвата на  благоустрояването и новото строителство, което се предвижда. Не е посочен размерът на средствата, който е необходим, за да се обоснове нуждата от поемане на общински дълг в искания размер.

В предложението не е приложено подробно описание на всички финансови параметри на проекта, а именно: липсва описание на всички източници за финансиране на проекта и размер на съответния финансов ресурс.

IV. Чл.14 т.3 от ЗОД предвижда решението за дълга да определя „срокове и начини за усвояване“ на дълга, т.е. Структура на емисията във времето, за да не се появи свръхликвидност при еднократно пълно усвояване. Лихвите ще текат, а възлагането на обектите може да се удължи или дори и да не се осъществи, но лихви ще се дължат и ще се изплащат?!

Няма никаква яснота как се защитава общественият интерес в „т.8.15.5. дa не извършва продажба, прехвърляне на или друг вид разпореждане с всички свои активи или част от тях, освен при условие, че е отправил предварително писмено уведомление за същото до облигационерите и облигационерите не са изразили възражения в рамките на 10 дни от такова уведомление …“ от решението за поемане на дълг? И това са репресивни условия, които Община Ямбол си създава като Възложител, а не са предмет на преговори с евентуален кандидат за закупуване на облигации?!

 1. V.  От описаното в Приложение №1 – „Обекти от социалната и техническата инфраструктура на община Ямбол“, става ясно, че по отделните проекти ще се финансират само строителни дейности. Съгласно ЗУТ, при изпълнението на инвестиционни проекти, освен строителните дейности, се изпълняват дейности по  авторски надзор и строителен надзор, както и такива, свързани със самото въвеждане в експлоатация на обектите. В Приложение №1 обаче не са предвидени за извършвани подобни дейности. Те са част от реализацията на инвестиционните проекти, следва да бъдат описани в пълното описание на проектите и ако няма да се финансират със средства на дълга, следва да бъдат посочени други източници за финансирането им. За отбелязване е, че в същото това Приложение №1 всички обекти до един са посочени със срок за изпълнение Юни 2019г.?! Това е абсолютно невъзможно поради факта, че в момента няма обявена обществена поръчка за обект №1 за 8 400 000 лв, което го прави физически неизпълним в обявения срок Юни 2019г., а за останалите обекти, за които е обявена такава обществена поръчка в момента, не е ясно кога ще приключи предвид законовата възможност тя да бъде жалена от участниците в нея.
 2. VI.  Дали средствата от „отпадналите обекти“ не са пренасочени към останалите обекти от заема така, че пак да се реализира целия заем от 9 000 000 €, но да се получи свръхбюджет на всеки един от останалите обекти с цел тези пари да бъдат „усвоени настрани не по предназначение“???, като по този начин се пренебрегне волята и решението на ОбС Ямбол?!

Липсата на експертност на всички нива и етапи на обсъждане на предложението за облигационен заем е очевидна. Дори и кметът Славов като вносител на предложението не сочи кои експерти стоят зад изготвеното предложение?! Несъмнено общинската администрация в своята съвкупност, както и в лицето на индивидуалните си служители, няма експертна компетентност в материята на ценните книжа. Възнива основателно съмнение дали тогава тези анонимни външни експерти не са мълчаливо предвидени за бъдещо възмездно участие в процеса на усвояване на заема.

Влизането на общината в такива дългосрочни (12 години) отношения с такъв облигационен заем я поставя в изключително непредвидими и неуправляеми „пазарни условия“, които е възможно да засегнат нормалния живот на десетки хиляди граждани на Община Ямбол! Защо общинските съветници и особено тези, които са членове на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси“, не са привлекли и излушали външни експерти? Те имат не само право, но и задължение (съгласно Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол) да се ползват в комисиите към ОбС и при взаимодействието на съвета с общинската администрация от консултации и становища на външни експерти, особено когато се обсъжда разходване на толкова мащабни за общината финансови средства! Липсата на такива консултации предизвиква основателно съмнение дали мнозинството от общинските ни съветници не се изкушава да се самопровъзгласи за мозъчен тръст от водещи експерти в дискутираната материя?

В заключение ще кажем, че на заседанието на ОбС Ямбол на 28.12.2018 г. по т.5 беше взето решение за приемане на Правила за избор на финансова или кредитна институция или финансов /инвестиционен/ посредник за реализация на емисията облигации. Проектът за Правила беше описан в предложението до общинския съвет. В него водещи критерии за избор на изпълнител представляват високият кредитен рейтинг на участника, притежаваният от него опит и възможностите му за пласиране на облигационната емисия. Това е  второ  решение за приемане на Правила за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник. Към решението, видно от протокола от заседанието, няма описани правила, което поставя под съмнение пълнотата на решението. Няма проведена процедура по чл.26 от Закона за нормативните актове, преди да бъде внесено предложението в общински съвет.

Настояваме да предприемете необходимите съобразно закона и вашите конкретни компетенции действия по изясняване на гореописания случай, както и да вземете мерки с оглед предотвратяване довършването на опита да бъдат натоварени жителите на Община Ямбол с непремерени и необосновани финансови тегоби, от които биха могли да се възползват определени кръгове от трети лица без поетият от името, но пряко волята на гражданите на Ямбол дълг да допринесе за подобряване качеството на живота в града и общината.

            Уважаеми г-н Цацаров,

            Уважаеми г-н Дойчев,

            Уважаеми г-н Петров,

            Уважаеми г-н Андронов,

            Уважаеми г-н Попелиер,

            Уважаеми г-н Хютинг,

            Уважаеми г-н Рейсенгем,

            Уважаеми г-н Депикере,

За всички нас е ясно, че  към момента извършено престъпление няма, но подготовката му е в ход и с първите конкретни физически действия по изпълнението му то ще е факт и тогава е редно да изпълните вменените ви в законите контролни и възпрепятсващи функции!

                                               С уважение: Красимир Димитров Стойчев – председател на ИК

About the Author :