Встъпителна пресконференция по проект „Училище в действие“

На 5 юни 2020 година в Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”, село Веселиново се проведе встъпителна пресконференция по проект „Училище в действие”, Договор № BG05M2OP001-3.014-0002-C01 от 07.05.2020 г. по процедура BG05M2OP001-3.014 МИГ Тунджа- мярка 3.9. „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Приветствие към участниците отправиха Георги Георгиев – кмет на община „Тунджа” и  Станчо Ставрев- заместник-кмет на община „Тунджа”. На срещата присъстваха и Добринка Ангелова- Началник отдел „Образование и предучилищна дейност в община „Тунджа”, Татяна Стоянова- Началник отдел „Култура и други хуманитарни дейности”, Кети Котева- Експерт „Мониторинг, контрол и оценка на въздействието” към МИГ – „Тунджа”, педагози от учебните заведения в село Веселиново и село Завой, представители от местните общности. Родителите изразиха своята готовност да работят заедно с училищните общности за осъществяване на проекта и подобряване образованието на техните деца.

Стоянка Белчева-Георгиева – директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Веселиново и ръководител на проекта презентира целите, дейностите, участниците и очакваните резултати на проекта. В рамките на проект „Училище в действие” ще бъдат създадени два родителски клуба „Академия за родители”, 3 еко клуба „Природата – наш дом”, „Лятна Детска Академия”, изграждане на 2 образователни ИКТ среди „В света на информационните технологии – бъдеще за всеки”, 2 танцови работилници „Кукери, коледари и тракийския фолклор”.

Обръщение към участниците поднесе Станка Георгиева – директор на НУ „Васил Левски”, село Завой и партньор по проекта. Г-жа Георгиева подчерта, че училищата в село Веселиново и село Завой ще продължат да търсят иновативни форми за работа с родителите и учениците за активното им включване в училищния живот и за създаване на условия за успешна и устойчива реализация на учениците като достойни граждани на общината и държавата.

Дейностите по проекта са заложени в съответствие с основните цели на Програма и План за образователна интеграция на учениците от етническите малцинства – обхващане и задържане на всички ученици от ромски произход и осигуряване на качественото им образование в мултикултурна среда. Проектът е съобразен със заложените в националния план приоритети: обучение в дух на толерантност и липса на дискриминация в училище, допълнителна квалификация на педагогическите специалисти за взаимодействие в мултиетническа образователна среда, работа с родителите за превръщането им в активни участници в училищния живот.

About the Author :

Leave a reply