Встъпителна конференция за проект “Хоризонти

thumb_159_stenik_news_images_index1474365981-610064440-787

На 31 юли 2017 г., от 16.00 часа, в залата на първия етаж в административната сграда на община „Тунджа” ще се проведе встъпителната конференция за представяне на проект „Хоризонти“ – чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип“, Договор за БФП BG05M2OP001-3.002-0397 от 07.02.2017 г., процедура BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Управляващ орган на програмата е Министерство на образованието и науката чрез Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”.

Общата стойност на проекта е 533 125,15 лв., от които 453 156,38 лв. европейско и  79 968, 77 лв. национално съфинансиране.

Община „Тунджа“ е бенефициент по проекта, като дейностите са с продължителност 24 месеца.

Дейностите по проекта се изпълняват на територията на общината в партньорство с общинските училища: Основно училище „Христо Ботев“, с. Ботево, Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Бояджик, Основно училище „Св. Св. Кирил  и Методий“, с. Веселиново, Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево,  Начално училище „Васил Левски“, с. Завой,  Начално училище „Св. Климент Охридски“, с. Крумово, Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Роза, Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица, Основно училище „Васил Левски“, с. Тенево и  Сдружение „Център за образователни програми и социални инициативи (ЦОПСИ).

About the Author :