Все по-малко дела се гледат в Ямболски съдебен район

sadВсе по-малко дела гледат съдиите в Ямболски съдебен район, който включва районните съдилища в Ямбол, Елхово и Тополовград, Ямболски окръжен съд и Ямболски административен съд. Това показват данните от докладите за дейността на четирите съдебни институции и на Административния съд за изминалата 2015 г.

Тенденцията за намаляване на делата засяга всички съдилища, дори и Елховски районен съд, защото мигратският поток значително намаля в сравнение с предходните две години.

Според данните от доклада най-натоварени с дела са наказателните съдии в Ямболски районен съд, които гледат и заповедни производства по Гражданско-процесуалния кодекс, и съдиите в Елховски районен съд, но те не са профилирани на наказателни и граждански, а гледат всички дела.

Наказателните съдии в ЯРС, които са 7 на брой, имат средна месечна натовареност от 42,05 дела, а четирите съдии в Елхово – 36,90 дела средно на месец. След тях по натовареност се нареждат шесте граждански съдии в ЯРС, които са гледали средно по 20,99 дела на месец.

След тях в „класацията” се нареждат двамата съдии от Тополовградски районен съд, които имат средна месечна натовареност от 19,33 дела.

Най-малко дела гледат окръжните съдии, които са общо 15 на брой плюс един младши съдия, защото по подсъдност при тях постъпленията са по-малко, а голяма част от делата в районните съдилища приключват със споразумение и затова те не стигат до втората въззивна инстанция, каквато се явява Ямболски окръжен съд.

Гражданските съдии в окръжния съд имат средна месечна натовареност 5,86 дела, а наказателните – 6,21 дела.

Седемте съдии на Административен съд – Ямбол имат средна месечна натовареност от 5,42 дела.

За сравнине съдиите в най-натоварения Софийски районен съд имат средна месечна натовареност от 450 новопостъпили дела за наказателните съдии и над 1200 дела на месец за гражданските съдии.

В Ямболски окръжен съд през 2015 г. са гледани общо 1155 дела, от които са свършени 1038.

Делата за разглеждане в Ямболски районен съд са били 5344, от които са свършени 4890. За сравнение през 2014 г. в съда са гледани 5424 дела, а през 2013 г. – 5680.

В Елховски районен съд са разглеждани общо 1771 дела през 2015 г., а са свършени 1581. През 2014 г. гледаните дела в съда са били 2017, а през 2013 г. – 2572.

В Тополовградския съд са гледани общо 464 дела.

В Административен съд – Ямбол са гледани общо 455 дела, от които 290 са като първа инстанция, а 146 са касационни. В тази съдебна институция драстичното намаление на делата се наблюдава най-вече при касационните дела – за сравнение през 2014 г. те са били 228, през 2013 г. – 269, а през миналата са само 146.

По-малкото дела помагат на съдиите да спазват и препоръчителните срокове – значителна част от тях, са решени в 3-месечен срок, като за някои от съдилищата са постигнати дори и оптималните 100 %.

Диана Иванова

About the Author :