Все по-готови за живота

IMGP6817„Мисията на училището е с всяка изминала година подрастващите и обучавани там, да стават все по-добре подготвени за живота, който им предстои.“ Тези думи на великия френски просветител Ж. Русо си спомних, наблюдавайки на 4 декември 2017 г. урока по български еик в 11 клас на СУ „Д-р Петър Берон“ – град Болярово. Занятието бе по проекта „Заедно да учим и творим” (договор № BG05M2OP001-3.002-0063-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове), който продължава да се реализира а втора поредна учебна година.

IMGP6818Преподавателката Янка Микова просто направляваше работата в часа, а неин актива помощник-учител беше ученикът Пламен Димов. Урокът за затвърждаване на знанията на тема „Съставяне на текст заявление“ имаше изцяло практическа насоченост.

Най-напред бяха припомнени компонентите на този вид текст, принадлежащ към административно-деловия стил. После се пристъпи към съставяне на заявления с различно предназначение: за постъпване в дадено учебно заведение, за кандидатстване при ри заемане а съответната вакантна длъжност, за освобождаване от работа и т.н.

IMGP6819За целта учениците бяха разделени на четири групи. Когато приключиха с изпълнението на груповата задача, резултатите бяха демонстрирани пред всички присъстващи (родители, учители, част от екипа на проекта). А представител на друга група редактираше постигнатото от съответната съседна група. Последва поставяне на задача за домашно изпълнение от преподавателката, придружена от нужните разяснения.

IMGP6820Финалът на часа бе ознаменуван от мозъчна атака (под формата на скоростни текстови въпроси), както и от обобщението на учителката. Динамичен урок, провокиращ активността на учениците. И главно – придобиване на умения, така нужни в живота им, когато ще поемат само след година към своята професионална реализация.

„Един чудесен урок!“ – тези думи бяха част от оценката на госпожа София Минева, ръководител на проекта.

IMGP6821 IMGP6822 IMGP6823

 

 

About the Author :