Все още липсва социална услуга за бездомните

16.7.2014 002Изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Ямбол 2011-2015 г. обсъдиха на днешното си заседание членовете на Звеното за мониторинг към Постоянната комисия по социална политика. Заседанието в областна администрация бе ръководено от заместник – областния управител Иван Иванов.

Милена Янъкова – директор на Регионална дирекция за социално подпомагане Ямбол, представи доклад за изпълнението на Стратегията за социални услуги през изминалата 2013 г. Тя обобщи, че в област Ямбол има изградена добра мрежа от социални услуги, разпределени сравнително равномерно. Петте общини работят активно за тяхното разширяване и разнообразяване, а основен източник на финансиране остава републиканския бюджет, който подсигурява основно текущата издръжка на социалните заведения.

Мониторинговият доклад сочи добри темпове на деинституционализация. Това означава, че грижата за възрастни хора, деца с увреждания и други рискови групи става предимно чрез услуги в общността, които не водят до изолация и социално изключване на потребителите. Значителни резултати са постигнати по отношение на приемната грижа – през 2013 г. приемните семейства в областта са 26, в сравнение с 19 през 2012 г. Като добра практика бе посочено развитието на доброволчеството, както и сътрудничеството с неправителствени организации като БЧК и „КАРИТАС”.

Отправените препоръки са за разкриване на междуобщински социални услуги, обхващащи потребители от повече от една община, осигуряване на възможности за обмяна на опит и обучение на екипите, ангажирани директно с предоставянето на социални услуги, разкриване на социална услуга за бездомните лица на територията на областта и др. В тази връзка заместник- областният управител Иван Иванов подчерта, че се изисква и още много работа по отношение на децата с увреждания и техните специфични образователни потребности.

Наред с мониторинговия доклад за 2013 г., на заседанието бе представен, обсъден и одобрен междинен преглед за изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги от нейното приемане през 2011 г. до сега. Цялостният извод е, че визията и целите на Стратегията продължават да са актуални, а заложените приоритети съответстват на проблемите и нуждите на целевите групи.

About the Author :