Всеки битов клиент на EVN България Електроразпределение може бързо и лесно да провери своя стандартизиран товаров профил през интернет страницата на компанията

EVNt_2От 1 април 2016 г., всеки битов клиент на EVN България Електроразпределение може лесно и бързо да провери причисления си стандартизиран товаров профил (СТП) на интернет страницата на компанията. Безплатната услуга следва старта на прилагане на стандартизирани товарови профили в България. Всеки клиент, чийто обект е присъединен към електроразпределителната мрежа на EVN България Електроразпределение в Югоизточна България, може лесно да провери онлайн дали за неговия обект се прилага СТП и ако да, какъв СТП му е причислен. Проверката е възможна на следния линк: https://www.evn.bg/SLP/HomeSLP.aspx.

За проверката клиентът е необходимо да знае единствено номера на измервателната точка (ИТН) на обекта, което се съдържа във всяка фактура/касов бон. В случай че е причислен СТП, се посочва неговото наименование и код. Причисляването на конкретен СТП към обект се осъществява от оператора на разпределителната мрежа по заявен от клиента тип на профила (битов или небитов).

СТП e поредица от коефициенти, отразяваща характера на потреблението на електрическа енергия и дава възможност на битови и небитови клиенти, които нямат електромер за почасово отчитане, сами да избират доставчика си на електрическа енергия. С прилагането на СТП се дава възможност на всеки един клиент, включително и битов, да избере доставчик на електрическа енергия и да участват на пазара по свободно договорени цени, но не го задължават да предприеме такива действия. В случай че не бъдат предприети такива действия, битовите клиенти ще продължат да бъдат снабдявани с енергия по регулирани цени, както и досега.

Процедурата по смяна на доставчик е безплатна и стартира с подаване на заявление, което се подава от клиент или от упълномощено от него лице до съответния оператор на разпределителна мрежа, към който е присъединен обектът на клиента.

EVN България Електроразпределение има разработени девет стандартизирани товарови профила. Три СТП са за битови клиенти и отразяват метода на отопление, пет СТП са за небитови клиенти и отразяват интензивността на потребление през денонощието и един СТП е разработен за режим „Улично осветление”. Пълен списък на разработените СТП от EVN България Електроразпределение и допълнителна информация по темата е публикувана на интернет страницата на компанията на следния линк: http://www.evn.bg/Targovci/SLPs.aspx.

 Пресцентър на EVN

 

About the Author :