“ВиК” започва включване на клиенти към канализационната мрежа на Каргона

141578245014Приключи изграждането на канализацията на кв. „Каргон“, твърдят от пресцентъра на община Ямбол. Разширението на канализационната мрежа в най-стария ямболски квартал бе реализирано в рамките на първия етап от проекта за Воден цикъл на града. Дейностите включваха подмяна на остарелите водопроводи и строителство на разделна канализация: канализационна мрежа за битови отпадни води и канализационна мрежа за дъждовни води. Мерките обхванаха основно кв. „Каргон“, както и част от ж.к. „Възраждане“.

В ход е процедурата по прехвърляне на новоизградената мрежа  за стопанисване, поддържане и експлоатация от ВиК дружеството.

В тази връзка всички граждани, живущи в обхвата на проекта, вече могат да предприемат действия по присъединяване към новоизградената канализационна система.

Предвид мащабността на проекта и големия брой на присъединяващите се имоти, процедурата е облекчена до следните стъпки:

1. Собственикът на имота подава Заявление (по образец) във „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол за присъединяване към новоизградената канализационна мрежа;

2. При подаване на Заявлението от ВиК се получава писмена информация за условията за присъединяване, както и детайл за изграждане на ревизионна шахта;

3. Собственикът изгражда в имота си за своя сметка ревизионна шахта и полага тръба, чрез която се присъединява към изграденото до имотната му граница сградно канализационно отклонение;

4. Служители на ВиК извършват проверка на място и съставят Констативен протокол (по образец).

С цел максимално облекчаване на гражданите, собствениците на имоти са освободени от таксите за издаване на изходни данни за проектиране на канализационно отклонение, изготвяне на работен проект и съгласуване на инвестиционен проект за канализационно отклонение. Бъдещите абонати ще плащат такса единствено при подаване на Заявление за включване на канализационно отклонение към уличната канализационна мрежа.

За да се гарантира нормалното функциониране на новоизградената ВиК мрежа, община Ямбол и ВиК оператора призовават гражданите да не предприемат своеволни действия по присъединяване на битови отпадъчни води без разрешението на ВиК-Ямбол. Недопустимо е включване на битови отпадъчни води в дъждовната канализация, която е изградена като напълно отделна система и нейната роля е да отвежда единствено дъждовни води.

За допълнителна информация гражданите могат да се обърнат към отдел „ПТО“ при ВиК – Ямбол, на тел.: 046/661923.

About the Author :