Бюджетът на Ямбол надхвърля 47 млн. лв. за 2016 г.

DSC06101Бюджетът на Ямбол за 2016 г. е в размер на 47 211 319 лв., което е с малко над 1 млн. лв. в сравнение с първоначалния план за 2015 г., когато общината е имала за разпределение 46 176 245 лв. Той беше приет на последната сесия на Общински съвет – Ямбол без никакви корекции.
Държавните приходи са 24 990020 лв., от които 23 202 728 лв. са обща субсидия за делегираните от държавата дейности, 70 112 лв. са собствени приходи на училища и 1 717 180 лв. са реализиран преходен остатък от 2015 г.
Планираните местни приходи са в размер на 22 221 299 лв. От тях 6 450 000 лв. са данъчни, 10 799 806 лв. са неданъчни приходи. Общата изравнителна субсидия от бюджета е 3 085 100 лв., средствата за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища са 20 600 лв., а целевата субсидия за капиталови разходи е 374 800 лв. Преходният остатък от 2015 г. за местни дейности е в размер на 3 555 916 лв.
Разходите за държавни дейности са 24 990 020 лв., като с общината ще задели 787 596 лв. от местните си приходи да дофинансира държавните дейности, а за местни дейности ще бъдат дадени 21 433 703 лв.
Най-голям дял в бюджета от държавните дейности има образованието – за него ще отидат 17 791 915 лв.; за социално осигуряване, подпомагане и грижи – 2 500 639 лв.; за здравеопазване – 1 640 085 лв.; общи държавни служби – 1 465 952 лв.; почивно дело, култура и религиозни дейности – 1 100 430 лв.
От местните дейности най-голям дял има жилищното строителство, благоустрояване и опазване на околната среда, за които са предвидени 10 545 835 лв., от които 3 496 440 лв. са за покриване на план сметката за таксата за битови отпадъци.
Капиталовите разходи за 2016 г. са в размер на 2 911 479 лв. , от които 374 800 лв. целева субсидия и 2 536 679 лв. собствени приходи.
В бюджета е заложено през тази година на общината да бъдат възстановени 8 530 000 лв. по 6 проекта с европейско финансиране., реализирани през 2015 г.
В бюджета е разчетено още, че общината ще изпълнява през тази година два проекта – водния цикъл за 88 657 459 лв., от които вече се постъпили 40 343 575 лв. и проекта за осигуряване на независим живот на хората в неравностойно положение, който е за 499 098 лв., от които досега са получени 99 820 лв. По проекта за водния цикъл общината очаква средствата за ДДС, които са в размер на 14 660 664 лв. да бъдат възстановени от Националната агенция по приходите по общата процедура, защото са недопустим разход по Оперативна програма „ Околна среда”.

Диана Иванова

About the Author :