Бюджетът на община „Тунджа“ за 2020 г. е 18 643 035 лв.

Бюджетът на община „Тунджа“ за 2020 г. е 18 643 035 лв., стана ясно на общественото обсъждане на проекта за бюджет, което се проведе на 22 януари.

Собствените приходи на общината са 5 110 500 лв., от които 1 867 000 данъчни приходи и 3 243 500 лв. неданъчни приходи.

От държавния бюджет община „Тунджа“ ще получи общо 12 755 114 лв., от които 9 205 414 лв. допълваща субсидия, 1 912 400 лв. изравнителна субсидия, 238 800 лв. за зимно поддържане и 1 398 500 лв. капиталова субсидия. Преходният остатък от 2019 г. е 777 421 лв.

Най-голям дял на разходите в община „Тунджа“ има образованието – 38,8 %, следвано от разходите за държавни служби – 18,3 % (в които се включват и кметовете и кметските наместници на 44-те села и служителите в кметствата), за благоустрояване и комунални дейности – 11,3 %, за култура – 7,7 %, за капиталова субсидия – 7,5 %, за социални дейности – 7,1 %  и др.

Общият размер на инвестициите в строителството е в размер на 1 846 183 лв., което е 9,9 % от общия бюджет. В него влизат и 530 000 лв. за текущи ремонти.

В капиталовия списък са включени обекти за ремонт и проектиране в 28 населени места на община „Тунджа“. Тази година община „Тунджа“ залага немалко средства за подмяна на водопроводи в някои от селата, в които предстои да бъде извършен ремонт на улична мрежа с европейски или с общински средства – такива са ремонтите в Ботево, Бояджик, Веселиново, Тенево и др. Сред обектите са и основен ремонт на читалище в с. Болярско, Г. Тошево, сграда в Голям манастир, детската градина в Дражево, читалище Маломир и др.

Общо 11 843 500 лв. е финансирането от външни източници за община „Тунджа“ през 2020 г. Очакванията са общината да получи 1 572 200 лв. по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, по ОП „Развитие на човешките ресурси“ – 2 185 500 лв.,  по Програма „Развитие на селските райони“ – 8 054 700 лв. и по ОП „Храни“ – 31 100 лв.

През тази година община „Тунджа“ ще започне и изпълнение на по-големите си инфраструктурни проекти с европейски средства за изграждане на водопроводи и на улици в някои от селата.

About the Author :

Leave a reply