Българското дружество за защита на птиците организира информационни срещи със земеделските стопани

237_pic_bigБългарското дружество за защита на птиците (БДЗП) организира информационни срещи за земеделските стопани от районите на Западна Странджа и Сакар на 19 и 20 март. Целта на срещите е да се представят подробно условията за кандидатстване по новите агроекологични дейности от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) през новия програмен период 2014 – 2020. Голяма част от земеделските стопани, чиито земи попадат в зоните от Натура 2000 не са запознати с възможностите за развитие на бизнес, привличане на финансиране или кандидатстване за компенсации от ЕС и затова експертите на БДЗП инициират информационната кампания.

Срещите ще се проведат в:

  • Град Елхово – на 19 март, четвъртък, от 11.00 часа на ул.“Търговска“ № 63, ет. 3

            (в сградата на Общинска служба „Земеделие“).

  • Град Тополовград – на 20 март, петък, от 11.00 часа в Бизнес център „Терзиева къща”, ул.”Драма” № 3) 

В Тополовград срещата се инициира и от Кмета на община Тополовград, съвместно с БДЗП, поради големия интерес на хората от региона и многото неясноти и въпроси, свързани с възможностите за финансиране по новите наредби на мярка „Агроекология и климат” и мярка „Плащания по Натура 2000“ на ПРСР и получаване на плащания при развитието на екологично земеделие в зоните от европейската мрежа Натура 2000.

На срещите ще бъдат представени подробно и и на достъпен език условията за кандидатстване по новите агроекологични дейности на мярка „Агроекология и климат“ и по-конкретно направленията: 1. Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с висока природна стойност (ВПС); 2. Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение; 3. Поддържане на местообитанията на Царски орел и Египетски лешояд в обработваеми земи с орнитологично значение. Ще бъдат представени също възможностите за кандидатстване по мярка 12. Плащания по Натура 2000 и рамковата директива за водите.

На информационните срещи са поканени и представители от Общинските служби по „Земеделие” в гр. Тополовград, Елхово и Болярово и „Технически инспекторат” към Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” в Хасково и Ямбол.

Двете срещите ще завършат с възможност за задаване на въпроси и дискусия за проблемите, които земеделските стопани срещат при кандидатстване по мерките.

БДЗП организира срещите в рамките на проект „Царският орел като знаков вид за природозащита чрез местната общност в Странджа – Сакар“, финансиран от Фонда за дивата природа Whitley и по проект „Помощ за египетския лешояд”, финансиран от програма LIFE+ на Европейския съюз и фондация ”А. Г. Левентис”.

 

About the Author :