БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ И БРУТНА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРИ ЗА ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Ямбол през 2012 г. възлиза на 883 млн. лв. по текущи цени и е с 11.8% повече в сравнение с 2011 г. Делът на БВП за област Ямбол е 1.1% от общо произведения за страната.
По БВП на човек от населението област Ямбол се нарежда на 16-то място с 6 830 лв., след област Велико Търново – със 7 020 лв. и преди област Търговище – с 6 822 лева. С най-високо равнище на БВП на човек от населението е София (столица) – 23 108 лв., а с най-ниско – област Силистра – 5 095 лева (фиг. 1).

Фиг. 1. Брутен вътрешен продукт на човек от населението по области

 t1

Брутната добавена стойност (БДС) за област Ямбол през 2012 г. е 759 млн. лв. по текущи цени, което представлява 1.1% от БДС за страната.
Относителният дял на добавената стойност в индустриалния сектор достига до 38.5%, или се увеличава с 2.7 процентни пункта спрямо предходната година. Относителните дялове на добавената стойност, реализирана от аграрния сектор и в сектора на услугите намаляват спрямо 2011 година съответно с 0.3 и 2.4 процентни пункта, до нива 14.5 и 47.0% (фиг.2).

Фиг.2. Относителен дял на брутната добавена стойност в област Ямбол
по икономически сектори през 2011 и 2012 година

 

 t2

 
Методологични бележки

Брутният вътрешен продукт (БВП) по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на резидентните производствени единици. Той може да се дефинира по три начина:

– БВП е сума от брутната добавена стойност, създадена от различните институционални сектори или различните отрасли на икономиката, плюс данъците минус субсидиите върху продуктите (които не са разпределени по сектори и отрасли). БВП е балансова позиция в състава на производствената сметка за националната икономика;
– БВП е сума от категориите крайно използване на продукти и услуги от резидентните институционални единици (фактическо крайно потребление и бруто капиталообразуване), плюс износа на стоки и услуги, минус вноса на стоки и услуги;
– БВП е сума от генерираните доходи в състава на сметка „Формиране на дохода” (компенсация на наетите, данъци върху производството и вноса минус субсидии, брутен опериращ излишък и смесен доход)
Брутната добавена стойност (БДС) по базисни цени е балансираща позиция в състава на производствената сметка, изчислявана като разлика между произведената брутна продукция по базисни цени (преди начисляването на данъци върху продуктите и услугите, включително субсидиите върху продуктите) и междинните производствени разходи по цени на купувач.
Повече информация и данни за БВП и БДС могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ на следните линкове:
http://www.nsi.bg/bg/content/11466/Икономика-и-финанси
http://www.nsi.bg/bg/content/780/Макроикономическа-статистика

About the Author :