Броят на регистрираните безработни в област Ямбол продължава да намалява

 

Ямбол, 29.06.2022 г.

Регистрирана безработица

През май 2022 г. се отчита за пореден месец намаление в броя на регистрираните безработни в бюрата по труда от Ямболска област – в края на месеца те са 2393 и са със 100 души (4,0%) по-малко от безработните в края на м. април. Безработните през май 2022 са по-малко с 543 души (с 18%) в сравнение със същия месец на м.г., когато поради епидемичната обстановка безработните бяха 2936 души.

Равнището на регистрирана безработица е 4.3 % и в сравнение с април 2022 г. стойността на показателя  спада с 0.2 п.п.

 

 

 

Данни по общини

Намаление на броя на регистрираните безработни през май отново има във всички общини от областта: Ямбол (с 14 души), Тунджа (с 58), Стралджа (с 12), Елхово (с 2) и Болярово (с 14 души).

 

 

 

Структура на наблюдаваните групи на пазара на труда

През май 2022 г. безработните от наблюдаваните уязвими групи на пазара на труда имат следния дял от общия брой на регистираните: младежи до 24 г. – 3,7%, 89 лица; младежи до 29 г. – 9,6%, 230 лица; продължително безработни – 24,8%, 594 лица; лица без квалификация – 62,8%, 1502; лица с основно и по-ниско образование – 47,1%, 1126, лица с увреждания – 6,6%, 158.

 

 

Входящ поток безработни лица

През месец май 360 лица са се регистрирали за ползване на посреднически услуги като безработни в бюрата по труда от областта, кoeто е с 4 души по-малко в сравнение с предходния месец, както и с 5% по-малко от новорегистрираните през май 2021 г. (със 17 д.), когато и равнището на безработица беше по-високо година след старта на епидемията от COVID-19.

Секторното разпределение на новорегистрираните според последната им месторабота показва, че най-голям брой идват от секторите Преработваща промишленост (19%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (12%); Селско, горско и рибно стопанство (7%); Държавно управление (7%); Строителство (5%); Административни и спомагателни дейности (4%); Хотелиерство и ресторантьорство (4%).

Обявени свободни работни места и започнали работа

През м.май 2022 г. броят на постъпилите на работа безработни лица е 283 – със 17 (6%) повече от започналите през април. От тях 75% са устроени в реалната икономика – 211 души.

Започналите работа на субсидирани работни места са 72 души, като повечето (65 души) са включени в проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – 33 в стартиралата през месец юли 2020 г. като антикризисна мярка схема „Заетост за теб” и 32 по схема „Младежка заетост“. Останалите 7 души са започнали работа по програми, финансирани от държавния бюджет по реда на Закона за насърчаванен на заетостта.

Заявените в бюрата по труда работни места на първичния пазар на труда през април са 234, с 6 по-малко от април. Най-голям дял свободни работни места са заявени в Преработваща промишленост (33%); Хотелиерство и ресторантьорство (23%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (14%); Строителство (6%); Административни и спомагателни дейности (6%); Селско, горско и рибно стопанство (5%); Държавно управление (5%).

Най-много работни места са обявени за позициите: машинен оператор – металообработващи машини; работник озеленяване; работник – сглобяване на детайли; общ работник; салонен управител; носач-товарач; готвач; оператор – производствена линия; работник животновъд; работник кухня; заварчик; помощник-готвач; продавач-консултант и др.

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

СТАРТИРАТ ОБУЧЕНИЯ ЗА БЛИЗО 11 000 БЕЗРАБОТНИ И ЗАЕТИ

Близо 11 000  безработни и заети лица могат да придобият нова професия или нови ключови компетентности чрез включване в безплатни обучения. Те са организирани от Агенция по заетостта и са финансирани от държавния бюджет в рамките на Националния план за действие по заетостта за 2022 г.

Обученията за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности от безработните лица ще се провеждат на територията на цялата страна – в над 110 населени места, а също и в 4-те клона на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение” (ДП БГЦПО) в Плевен, Пазарджик, Смолян и Стара Загора, както и в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ) в кв. Кремиковци към Министерство на труда и социалната политика.

Възможностите за обучения са в широк обхват и по отношение на професиите и компетентностите, които могат да се придобият. В тях могат да се включат регистрирани в бюрата по труда безработни лица, като за целта подадат заявление за предпочитаните професии, по които искат да се обучават.

Бюрата по труда от област Ямбол организират обучения за общо 160 безработни лица по 7 специалности, като първите курсове стартират през м.юни. Професиите, по които ще се обучават безработни лица, са Оператор на компютър, Сътрудник в малък и среден бизнес, Офис-мениджър, Заварчик, Работник в горското стопанство, Помощник пътен строител, Работник в растениевъдството.

За улеснение и бърз достъп до пълна информация, Агенцията по заетостта публикува в рубриката „Обучения на възрастни“ от раздел „Търсещи работа“ графиците за провеждане на вече заявените и планирани обучения в цялата страна по проектите на социалните партньори, както и тези, предоставяни от държавните обучителни центрове ДП БГЦПО и ЦРЧРРИ.

Работодатели от цялата страна също могат да заявят желанието си за получаване на финансова подкрепа за обучения на безработни, които впоследствие да наемат на работа по придобитата професия. Финансиране могат да получат и при осигуряване на дуално обучение на работно място, чиракуване, стажуване на безработни или обучения по ключови компетентности на наетия си персонал.

НОВА МЯРКА „СОЛИДАРНОСТ“ В ПОДКРЕПА НА УКРАИНСКИТЕ ГРАЖДАНИ

На 06 юни 2022 г. Агенцията по заетостта обяви старта на Проект „Солидарност“, който включва изцяло дейности за подпомагане на хората със статут на времененна закрила – субсидиране на работни места за срок до 3 месеца с опция при запазване на работното място да се изплатят осигуровките за сметка на работодателя за допълнителен период, равен на субсидирания. Работодателят може да определи и свои служители за ментори, които да подпомагат назначените лица за период до 3 месеца.

Чрез работодателите на наетите лица ще се изплаща и интеграционна добавка за настаняване, включваща разходи за наем, режийни разходи и интернет за период до три месеца в размер на 356,00 лв. на месец за едно лице. Ще се изплаща в случай че лицето има най-малко 5 дни заетост месечно;

Целта на проекта е да се окаже навременна подкрепа за бърза интеграция на пазара на труда на разселени лица от Украйна, пристигнали в България след 24.02.2022 г. Проектът се финансиран чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Лицата, които могат да се включат в проект „Солидарност”, трябва да са получили временна закрила в Република България (да имат издадена регистрационна карта на чужденец с временна закрила от Държавната агенция за бежанците) и да са регистрирани в дирекции „Бюро по труда”.

От бюджета на Проекта се предоставят на работодателя средства за:

  • трудови възнаграждения и дължими вноски за сметка на работодателя за наетите по Проекта лица в размер на минималната работна заплата, установена за страната за съответната година;
  • възнаграждения за ментори на лицата от целевата група – месечното възнаграждение е в размер на ½ от МРЗ;
  • стимули за запазване на заетостта – изплащане на осигуровките за сметка на работодателя за период, равен на субсидирания.

Приемът на заявки по проект „Солидарност” е електронен на сайта на Агенция по заетостта и стартира на 06.06.2022 г. В периода 06-14 юни в бюрата по труда от област Ямбол няма постъпили заявки по проекта.

 

Подробна информация за всички мерки за подкрепа и насърчаване на заетостта е публикувана на официалния сайт на Агенция по заетостта.

Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Бургас
Бул. „Янко Комитов“ №3, ет.6

056 81 29 78

[email protected]

www.az.government.bg

About the Author :

Leave a reply