„БРАЯН ТЕРМОИЗОЛ„ ЕООД ИНВЕСТИРА В БЕЗОПАСНОСТА НА ТРУДА

ES

ECF

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Инвестира във вашето бъдеще!

 

От месец септември 2013 година фирмата стартира изпълнение на дейност по Проект” Усъвършенстване организацията на условията на труд в „Браян  Термоизол”ЕООД за повишаване ефективността  и мотивацията на работещите в предприятието. Проектът се осъществява с финансовата  подкрепа на Оперативна програма”Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски  съюз. Неговата продължителност е 11 месеца. До момента работата на фирмата по този проект върви нормално дейностите се изпълняват съгласно утвърденият график  от ДО. Общата цел  и специфичните  цели са в  съответствие  с основната и специфични цели на Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси”. „Браян Термоизол” ЕООД  се старае да  подобри условията на труд  на работещите във фирмата  с цел , повишаване производителността   на труда и засилване на социалното включване. Закупените  и раздадени работни облекла и  специално работно облекло с по-висока степен на  защитеност и експлоатационни  качества  дават своя принос  за допълнителен комфорт на  работещите при изпълняване на трудовите им задължения. Bнедряване на  системата за управление  на здравословните и  безопасни  условия  на труд по стандарт BS OHSAS 18 001:2007   приключи. Работи се  по подготовката  за сертифициране по  стандарт BS OHSAS 18 001:2007.  Успешно приключи и работата по  Анализа на състоянието и проектиране на организацията на  производствената и трудовата дейност с цел повишаване конкурентно способността на „Браян Термоизол „ЕООД .Фирмата работи   и по осигуряване на информираност, публичност и прозрачност при изпълнение на проекта, чрез информационно-рекламно осигуряване на планираните дейности  .

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейски социален фонд „Браян Термоизол” ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта”

  Инвестира във вашето бъдеще!

About the Author :