Болярово подписа договори за нови проекти

chelenОбщина Болярово започва работа по два нови проекта от новия програмен период, след като на 19 юли 2016 година бяха подписани договори с управляващите органи.

Единият проект е в сферата на образованието, а вторият – в социалната сфера.

Първият проект е с Министерство на образованието и науката, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г.

По този проект бенефициент е Общинското училищно настоятелство на училищата и ЦДГ в община Болярово, с партньори: община Болярово, СОУ „Д-р Петър Берон” и ОУ „Стефан Караджа” и е на стойност 350 644 лв. Наименованието му е „Заедно да учим и творим”, а наименованието на процедура: „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, срокът за изпълнение е 24 месеца.

Основни дейности по проекта са: работа с учениците: подобряване на образователната среда в училище чрез закупуване на допълнителни спортни, учебни и други пособия и материали; съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда; работа с родителите; преодоляване на негативни нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност.

Вторият подписан договор е по проект с наименование „Осигуряване на топъл обяд в община Болярово“ по Оперативна програма за храни и/или материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България. Изпълнението на дейността на договора започва от 3 май 2016 година, като съгласно условията ще функционират две обществени трапезарии. Първата e за 40 представители на целевата група в рамките на 105 работни дни, а втората – за 66 представители на целевата група  рамките на 251 работни дни.

Община Болярово има и друг одобрен проект в сферата на образованието, за който се очаква да бъде подписан договор. Наименованието му е „Децата на Болярово- успешна интеграция в образователната система и подобряване на учебната среда в общината” (Приоритетни оси: „Образователна среда и активно социално приобщаване”; наименование на процедура: Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение).

Бенефициент е община Болярово, партньори: ЦГД „Здравец” и филиали и НЧ „Възраждане – 1912 г.” Общата стойност е 134 607.36 лв. с ДДС, а срокът на изпълнение – 36 месеца.

Дейностите са насочени към създаване на условия за подпомогне децата от етническите малцинства и маргинализираните обществени групи, да получат успешна професионална, социална и личностна реализация. Проектът предвижда дейности по осигуряване на пълноценен достъп на децата от бедните ромски и български семейства до предучилищна подготовка и възпитание, чрез работа с психолог и логопед.

 

About the Author :