Болестите на органите на кръвообращението са основна причина за смърт в Ямболско

1421414904_8_559x-През 2014 г. общият брой на умиранията в област Ямбол е 2 203, като в сравнение с 2013 г. се увеличава с 4.8%. Броят на умиранията при мъжете е 1 179, а на жените – 1 024. Общият коефициент на смъртност е 1 742.2 на 100 хил. души, като в сравнение с предходната година коефициентът се увеличава с 98.1 пункта. Интензитетът при мъжете е 1 898.6 на 100 хил. мъже, а при жените – 1 591.3 на 100 хил. жени. В сравнение с 2013 г. смъртността при мъжете се увеличава със 7.5%, а при жените – с 4.3%.

Основни причини за смърт в област Ямбол и през 2014 г. са болестите на органите на кръвообращението. На тях се дължат 76.3% от всички умирания в областта. Коефициентът на смъртност е 1 329.4 на 100 хил. души от населението и в сравнение с предходната година се увеличава със 103.6 пункта. Показателят е по-висок при мъжете (1 329.7 на 100 хил. души от съответното население), отколкото при жените (1 271.2).

На второ място сред причините за смърт в област Ямбол са новообразуванията, на които се дължат 11.8% от всички умирания. Смъртността от новообразувания е общо 205.6 на 100 хил. души, като в сравнение с 2013 г. намалява с 5.5 пункта. Починалите мъже са 160, а жените – 100, като коефициентите на смъртност са съответно за мъжете – 257.7 на 100 хил. мъже и жените – 155.4 на 100 хил. жени.

Следват симптомите, признаците и отклоненията от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде, с относителен дял 3.8% от всички умирания. Смъртността от тези причини е 66.4 на 100 хил. души, като при мъжете е с 13.4 пункта по-ниска от тази при жените.

Относителният дял на умиранията поради болести на храносмилателната система в област Ямбол е 2.4%. Смъртността от тези причини е 41.1 на 100 хил. души, като в сравнение с предходната година се увеличава с 0.4 пункта.

През 2014 г. поради външни причини, несвързани със заболявания, са починали 45 души, като в сравнение с 2013 г. броят им се увеличава с 32.3%. Външните причини за смърт се определят като предотвратими причини, тъй като включват случаи, чиято етиология е породена и свързаната с начина на живот и фактори от околната среда и инфраструктура.

През 2014 г. в областта са починали 12 деца до 1-годишна възраст. В сравнение с 2013 г. детската смъртност се увеличава с 26.7 пункта и е 970.9 на 100 хил. живородени.

About the Author :