Битовите отпадъци според статистиката

55555На територията на област Ямбол през 2015 г. има общо три депа за битови отпадъци с организирано сметосъбиране. Заетата площ от депата в областта през 2015 г. е 64 дка.

Във функциониращите депа за битови отпадъци са приети 37 хил. т отпадъци (битови, строителни и др.) като спрямо 2014 г. намаляват със 7.5%. Депонирани са 36 хил. т битови отпадъци, които са с 28.6% повече в сравнение с депонираните през предходната година.

От 2012 г. всички населени места в област Ямбол са обхванати от услугата по организирано сметосъбиране. Средногодишното количество на събраните битови отпадъци на човек от обслужваното население за областта възлиза на 299 кг, като спрямо 2014 г. намалява с 4.5%.

В края на 2015 г. наличността на дълготрайни материални активи за околната среда в област Ямбол е в размер на 58.6 млн. лв. като спрямо 2014 г. се увеличава с 58.4%

About the Author :

Leave a reply