Без промяна в таксата за битови отпадъци в Стралджа

DSC01118Таксата за битови отпадъци за физически и юридически лица в община Стралджа през новата 2016 г. няма да се увеличава, решиха единодушно съветниците в Стралджа. Тя ще се запази същата както и през 2015г. Средствата, които се очаква да постъпят, ще бъдат достатъчни за извозване отпадъците на новото депо.

Очакваните приходи за 2015г. в размер на 600 000 лв. при първоначално заложени 550 000 лв. , от тях текущо събраните са 541 083лв., като сумата  се разделя почти наполовина между  физически и юридически лица. Средният процент събираемост за 11-те месеца на годината от юридически лица по текущ облог е 66%, а от физически лица – 61%. Очакваното изпълнение в края на годината  за физически  и юридически лица е около 70% и това наложи актуализация на план-сметка „Чистота”.

Равносметката сочи, че до края на годината разходите за сметосъбиране  и сметоизвозване ще достигнат 227 022 лв. при първоначално заложени 243 929лв. като спестените средства са изразходвани за закупуване на нови съдове за около 24 000 лв.  Общата план-сметка за всички дейности по услугата ще възлиза на 600 000 лв.

За новата 2016 г. общата стойност на разходите по проекта за дейност „Чистота” възлиза на 738 800 лв. От тях за почистване на сметища се предвиждат близо 16 хил.лв. Обезпечения по чл.60 и отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците  – 80 391 лв.

От декември  отпадъците се депонират на регионалното депо. Депото в Стралджа е закрито, изпълнението на проекта по рекултивацията вече е  одобрено от приемателна комисия.

За нови съдове през 2016г. в план-сметката са заложени 43 890 лв., което означава осигуряване на нови 45 бр. контейнери тип „Бобър” и 250 бр. пластмасови кофи за подмяна.

Решение на ОбС е заявилите определяне на ТБО според количеството на битовите  отпадъци и ползване на вид и брой съдове за годината на нежилищни имоти, да заплащат такса както следва:

–         за 1бр. контейнер тип „Бобър” в размер на 1067 лв.

–         за 1 бр. пластм.кофа 240 л. в размер на 247 лв. като обслужването е два пъти месечно.

ОбС утвърди План-сметката за дейност „Чистота” за 2016г. в размер на 738 800 лв.

About the Author :