Безработните през 2016 г. са намалели с над 1100 души

bezraboticaС 1146 души е намалял средногодишният брой на регистрираните безработни през 2016 г. спрямо предходната, съобщиха от дирекция „Бюро по труда”. За област Ямбол през годината са били регистрирани средно 6029 души. Намалението се дължи най-вече на по-малкия средногодишен брой безработни в Бюро по труда – Ямбол с 965 души, докато в Бюрото по труда в Елхово намалението е значително по-слабо – със 181 души.

Регистрираните безработни младежи до 24-годишна възраст са средно 345 души, спрямо 2015 г. те са със 178 по-малко. Младежката безработица при по-голямата възрастова група е по-голяма. Без работа до 29 години са средно 877 души за 2016 г. , намалението спрямо 2015 г. е с 366 души.

Ямбол запазва 14-то място по безработица сред 28-те области в страната с 10.8 %, като спрямо 2015 г. се отчита намаление от 2.1 процента.

През цялата 2016 г. нивото на безработица е най-ниско в общините Ямбол – 6.2%, „Тунджа” 15.9% и Елхово 16.1%, а в Болярово и Стралджа то е по-високо. Спрямо 2015 г. във всички пет общини на областта нивото на безработица намалява.

През 2016 год. в бюрата по труда от Ямболска област са разкрити общо 4574 работни места от които 3517 в реалната икономика, 840 – по програми за обучение и заетост, а по насърчителни мерки са разкрити 217 работни места. Спрямо 2015 г. има увеличение на общо обявените работни места – с 602, което се дължи на повечето обявяни работни места в реалната икономика – с 316.

Най-много работни места за първичния пазар през 2016 г. са заявени в отраслите “Преработваща промишленост” – 1033, “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 730, “Държавно управление” – 254, “Хотелиерство и ресторантьорство” – 251, “Административни и спомагателни дейности” -209, “Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” – 203, “Строителство” -189, “Селско, горско и рибно стопанство” – 181 и “Образование” – 141.

Най-малко работни места през 2016 г. са обявени в отраслите “Професионални дейности и научни изследвания” – 14, “Хуманно здравеопазване и социална работа” – 10, “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” -7, “Добивна промишленост” – 4, “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” и “Култура, спорт и развлечения” – по 3.

Постъпилите на работа от бюрата по труда от Ямболска област през 2016 г. са общо 4791, като 3209 от тях са устроени чрез посредничеството на бюрата по труда.

Данните за безработицата в региона ни отреждат място в златната среда, но за съжаление по доходи сме сред последните в страната, т. е. болшинството на т. нар. работещи бедни в Ямболска област е доста голямо.

About the Author :