Безработицата се увеличава през януари

Ямбол, 24.02.2021 г.

Регистрирана безработица

3600 са регистрираните безработни лица в бюрата по труда от Ямболска област в края на месец януари 2021 г. В сравнение с месец декември 2020 г. се наблюдава увеличение с 323 лица (9,9 %), а спрямо януари 2020 г. те са с 314 души повече като последица от епидемичната обстановка, причинена от COVID-19. Равнището на регистрирана безработица е 6.5 % и в сравнение с декември 2020 г. стойността на показателя се увеличава с 0.6 %.

 

Данни по общини

В петте общини от областта се отчита увеличение на броя на регистрираните безработни в рамките до 100 души – Болярово (с 44), Елхово (с 85), Ямбол (със 72), Тунджа (с 91) и Стралджа (с 31).

 

 

 

 

 

Структура на наблюдаваните групи на пазара на труда

През януари 2021 г. безработните от наблюдаваните уязвими групи на пазара на труда имат следния дял от общия брой на регистираните: младежи до 24 г. – 4%, 146 лица; младежи до 29 г. – 11%, 380 лица; продължително безработни – 18%, 631 лица; лица без квалификация – 53%, 1894; лица с основно и по-ниско образование – 42%, 1518, лица с увреждания – 6%, 231.

 

 

 

Входящ поток безработни лица

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда в Ямболска област през месец януари 2021 г. са се регистрирали нови 651 безработни лица, като 33 от тях (5 %) са заявили при регистрацията си в бюрата по труда, че са загубили работата си вследствие на COVID-19.

Секторното разпределение на новорегистрираните според последната им месторабота показва, че най-голям брой идват от сектор Държавно управление (29%); Преработваща промишленост (16%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (10%); Административни и спомагателни дейности ( 5%); Строителство (5%);

Като търсещи работа лица се регистрират и такива, които не са упражнявали трудова дейност през последните години (неуточнен отрасъл).

Обявени свободни работни места и започнали работа

През м.януари 2021 г. броят на постъпилите на работа безработни лица е 157 души и е близък до започналите работа безработни през предходния месец областта (189 души). На първичен пазар са 82% от устрените – 128 лица.

Работа на субсидирани работни места са започнали 29 лица – всички са по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – предимно по стартиралата през месец юли като антикризисна мярка схема „Заетост за теб”.

Заявените работни места в бюрата по труда на първичния пазар на труда през януари са 235 и са близо три пъти повече от предходния месец (83). Най-голям дял свободни работни места са заявени в Държавно управление (51%); Преработваща промишленост (12%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (11%); Финансови и застрахователни дейности (7%)

Най-много работни места са обявени за позициите: социален асистент, сътрудник охрана; специалист продажби; продавач консултант; манипулант, промишленост; шофьор на автобус; чистач и др.

About the Author :

Leave a reply