Безработицата през януари е скочила с 8 %, въпреки това област Ямбол е вече на престижното 7-мо място по заетост

Увеличение с 8 процента бележи равнището на безработица през януари 2020 г. в област Ямбол, което е характерно за този месец на годината, когато предлагането на заетост е по-слабо, информират от Бюрото по труда. Броят на регистрираните в бюрата по труда в областта се е увеличил с 243 човека спрямо предходния месец и е достигнал общо 3 286 души. Спрямо януари 2019 г. се отчита намаление от 465 души или с 12.4%. В двете дирекции „Бюро по труда” броят на безработните лица е съответно 2126 човека в Ямбол и 1160 човека в Елхово, като в сравнение с миналия месец, броят на безработните лица в Ямбол е със 145 души по-голям, а в Елхово увеличението е с 98 лица. Спрямо януари 2019 г. в двете дирекции броят на безработните е по-малък – с 440 души в Ямбол и с 25 лица в Елхово.

Равнището на безработица през месеца е 5.89%, като по този показател областта е на 7-мо място по ниска безработица след област Пловдив (4.70%) и пред област Бургас (5.90%). Спрямо предходния месец се отчита нарастване от 0.4 процентни пункта, спрямо януари 2019 г. има намаление с 0.8 процентни пункта, а сравнението с показателя за страната (6.3%) показва по-ниско с 0.4 процентни пункта ниво.

В регионален мащаб, равнището на безработица през месеца е най-ниско в общините Ямбол (2.9%), Тунджа (6.9%) и Стралджа (9.5%), а в Елхово (13.3%) и Болярово (17.0%) то е по-високо.

През януари 2020 год. в бюрата по труда от област Ямбол са заявени общо 231 работни места (РМ), от които 226 на първичния пазар на труда (несубсидирани). В сравнение с предходния месец броят на общо заявените работни места е по-голям със 146, изцяло поради нарастването на обявените места за първичния пазар (със 156), докато разкритите на вторичния леко намаляват – с 10 РМ. Спрямо януари 2019 г. общо обявените работни места са по-малко с 26, като за първичния пазар те са повече с 11, а за вторичния – по-малко с 37 РМ.

Отраслите, в които на първичния пазар през месеца са заявени 5 и повече работни места са: “Преработваща промишленост” (85), “Държавно управление” (37), “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” (21), “Транспорт, складиране и пощи” (20), “Административни и спомагателни дейности” (15), “Селско, горско и рибно стопанство” (12), “Образование” (11), “Финансови и застрахователни дейности” (6), “Строителство” (5), “Хуманно здравеопазване и социална работа” (5).

Длъжностите, за които са обявени най-много работни места са за: монтажник, машинен оператор, личен асистент, общ работник, продавач-консултант, работник, шофьор, учител, производител мебели, шивач, кредитен администратор, социален асистент, чистач/хигиенист. Списъкът с търсените от работодателите работници и специалисти се допълва от други професии, за които са обявени под 4 РМ.

Започналите работа безработни лица през месеца са общо 249, от които 226 на първичния пазар на труда. В субсидирана заетост са включени 23 безработни, като 22 от тях са наети на работа по проекти на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, а 1 – по програми за заетост от Закона за насърчаване на заетостта.

About the Author :

Leave a reply