Безработицата през юни в Ямболско продължава още да пада

zx620y348_2811891През юни 2018 г. броят на регистрираните безработни в Ямболско продължава да пада, а с намаляването на безработните се снижават и изискванията на работодателите към наеманите работници, са впечатленията на трудовите посредници. Най-трудно остава намирането на работа за майките с деца, тъй като често предлаганата работа е на смени. Всъщност през първите дни и на юли безработните продължават да намаляват, като стигат цифри, непознати за последните 20 години, споделят специалистите.

През изминалия месец броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Ямбол е 3490 души. Сравнението с предходния месец показва намаление от 329 души (с 8.6%), информират от Бюро по труда-Ямбол. Спрямо юни 2017 г. се отчита осезаемо намаление от 1107 души или с 24.1%. В двете дирекции „Бюро по труда” броят на безработните лица е съответно 3490 човека в Ямбол и 1079 човека в Елхово, като в сравнение с миналия месец, броят на безработните лица е по-малък, както в Ямбол (с 233 души), така и в Елхово (с 96 души).

Равнището на безработица през месеца е 6.3%, като по този показател областта е на 12-то място по ниска безработица след област Хасково (6.2%) и пред област София (6.7%). Спрямо предходния месец се отчита намаление с 0.6 процентни пункта, спрямо юни 2017 г. има намаление с 2.0 процентни пункта. Спрямо показателя в страната обаче все още надвишаваме с 0,6 процентни пункта.

В регионален мащаб през юни най-ниска е безработицата в общините Ямбол (3.3%) и Тунджа (7.9%), а в Елхово (13.0%), Болярово (13.0%) и Стралджа (15.3%) то е по-високо. Спрямо май във всички пет общини се отчита спад на равнището на безработица, по-значителен в Болярово (с 1.7 процентни пункта). Сравнението със същия месец на м.г. също показва по-ниско равнище на безработица в петте общини на областта, най-вече в Стралджа (с 6.3 пункта), Болярово (с 5.7 пункта) и Тунджа (с 4.6 процентни пункта).

През юни 2018 год. в бюрата по труда от област Ямбол са заявени 489 работни места, от които 433 на първичния пазар на труда (несубсидирани). В сравнение с предходния месец броят на заявените работни места намалява – със 70 (с 12.5%), изцяло поради намалението на разкритите места за вторичния пазар. Спрямо юни 2017 г. има ръст с 22 места, като нарастват само местата за първичен пазар (със 104).

Най-много работни места на първичния пазар през месеца са заявени в отраслите “Преработваща промишленост” (147), “Административни и спомагателни дейности” (117), “Хотелиерство и ресторантьорство” (48), “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” (46), “Операции с недвижими имоти” (14), “Строителство” (12) и “Държавно управление” (10).

Длъжностите, за които са обявени най-много работни места са за сезонен работник, машинен оператор, манипулант, промишлеността, монтажник, общ работник, камериер/камериерка, продавач-консултант, шивач, работник, чистач/хигиенист, готвач, мияч, учител.

Започналите работа безработни лица през месеца са общо 423, от които 251 на първичния пазар на труда. В субсидирана заетост са включени 172 безработни, като 80 от тях са наети на работа по проекти на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, а 92 – по програми и мерки за заетост от Закона за насърчаване на заетостта.

About the Author :

Leave a reply