Безработицата през април в Ямболска област е спаднала на 5,8 %

Ямбол, 27.05.2021 г.

Регистрирана безработица

През месец април 2021 г. регистрираните безработни лица в бюрата по труда от Ямболска област за пореден месец намаляват – в края на месеца те са 3220 и са с 254 души (7,3%) по-малко от безработните в края на март. Безработните през април 2021 са по-малко с 1816 души в сравнение със същия месец на м. г., втория месец от извънредното положение заради епидемията от Ковид.

Равнището на регистрирана безработица е 5.8 % и в сравнение с март 2021 г. стойността на показателя  намалява с 0.5 п.п.

Данни по общини

В четири от общините в областта се отчита намаление, което е най-голямо в община Ямбол – със 146 души (11%), а за Тунджа, Стралджа и Болярово спадът е съответно с 71, 22 и 19 души. Само в община Елхово се отчита слабо увеличение – с 4 безработни.

Структура на наблюдаваните групи на пазара на труда

През април 2021 г. безработните от наблюдаваните уязвими групи на пазара на труда имат следния дял от общия брой на регистираните: младежи до 24 г. – 4,2%, 136 лица; младежи до 29 г. – 10,2%, 328 лица; продължително безработни – 20,3%, 653 лица; лица без квалификация – 57,4%, 1849; лица с основно и по-ниско образование – 47,4%, 1525, лица с увреждания – 7,1%, 228.

Входящ поток безработни лица

За ползване на посредническите услуги на бюрата по труда в Ямболска област са се регистрирали нови 453 безработни лица през месец април 2021 г., кoeто е със 123 души по-малко в сравнение с март и три пъти по-малко от новорегистрираните през април 2020 г. (1499 д.), когато беше в сила извънредното положение заради епидемията от  COVID-19. При регистрацията си в бюрата по труда 6 от тях (1 %) са заявили, че са загубили работата си вследствие на COVID-19.

Секторното разпределение на новорегистрираните според последната им месторабота показва, че най-голям брой идват от Преработваща промишленост (20%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (12%); Държавно управление (7%); Административни и спомагателни дейности (6%); Хуманно здравеопазване и социална работа (6%); Строителство (5%).

Като търсещи работа лица се регистрират и такива, които не са упражнявали трудова дейност през последните години (неуточнен отрасъл).

Обявени свободни работни места и започнали работа

През м.април 2021 г. броят на постъпилите на работа безработни лица е 411 и е съизмерим със започналите работа през предходния месец (421 души). От тях 61 % са устроени в реалната икономика – 250 души.

Работа на субсидирани работни места са започнали 161 лица – 6 по мерки и 14 по програми за обучение и заетост, финансирани от държавния бюджет по реда на Закона за насърчаване на заетостта, както и 141 по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – предимно по стартиралата през месец юли като антикризисна мярка схема „Заетост за теб”.

Заявените работни места в бюрата по труда на първичния пазар на труда през април са 198. Най-голям дял свободни работни места са заявени в Преработваща промишленост (19%); Строителство (18%); Хотелиерство и ресторантьорство (17%); Държавно управление (12%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (10%);

Най-много работни места са обявени за позициите: общ работник; работник, озеленяване; сервитьор; чистач/хигиенист; работник, полевъден; готвач и др.

 

About the Author :

Leave a reply