Безработицата намалява спрямо август, но се увеличава на годишна база

Ямбол, 29.10.2020 г.

Безработицата през септември в Ямболска област е 6,5 процента, което е 0,4 на сто по-малко спрямо август, но спрямо септември 2019 г. се увеличава с 1,6 процента.

Броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от Ямболска област в края на месец септември е 3613. В сравнение с месец август 2020 г. се наблюдава продължение на тенденцията на намаление на безработните – със 198 лица (5%), но спрямо септември 2019 г. те са със 884 души повече като резултат от извънредното положение в страната поради епидемията от COVID 19. В Ямбол  и в община “Тунджа” за година безработицата се е увеличила с 1,7 %, в Стралджа с 2,9 %, в Елхово – с 0,5 %, а в Болярово е намаляла с 0,9 %.

В общините Ямбол, „Тунджа“, Елхово и Болярово за пореден месец се отчита намаление на броя на регистрираните безработни лица спрямо предходния месец в резултат на възстановяване на икономическите дейности след края на извънредното положение – спадът общо за областта е с 5% в сравнение с м. август 2020 г. Най-сериозно е намалението в най-голямата община – Ямбол – с 99 души (6%), следват Елхово – 60, Тунджа – 38, Болярово – 8. Само в община Стралджа има леко увеличение – със 7 души спрямо предния месец.

През септември 2020 г. безработните в неравностойно положение на пазара на труда се съотнасят спрямо общия брой на регистираните: младежи до 24 г. – 4.2%, 150 лица; младежи до 29 г. – 10.3%, 371 лица; продължително безработни – 21.8%, 788 лица; лица без квалификация – 63.1%, 2281; лица с основно и по-ниско образование – 57.0%, 2061, лица с увреждания – 6.3%, 228.

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда в Ямболска област през месеца са се регистрирали нови 528 безработни лица, като 12 от тях (2%) са заявили при регистрацията си в бюрата по труда, че са загубили работата си вследствие на COVID-19.

Секторното разпределение на новорегистрираните според последната им месторабота показва, че най-голям брой идват от сектор „Преработваща промишленост“ (21%), „Търговия“ (11%), „Хуманно здравеопазване и социална работа“ (9%), „Хотелиерство и ресторантьорство“ (7%). Като търсещи работа лица се регистрират и такива, които не са упражнявали трудова дейност през последните години.

През септември 2020 г. броят на постъпилите на работа безработни лица отново е значителен: за месеца те са 459 души и са с 57% повече от постъпилите на работа през същия месец на 2019 г. в областта (292 души). От тях 84% са устроени в реалната икономика – 384 души.

Работа на субсидирани работни места са започнали 75 лица – 25 по програми за обучение и заетост и 50 по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Най-масово работа е осигурена по стартиралата през месец юли като антикризисна мярка схема „Заетост за теб” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Заявените работни места в бюрата по труда на първичния пазар на труда през септември са 263. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (28%); образованието (19%); административни и спомагателни дейности (17%); търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (10%).

Най-много работни места са обявени за позициите: общ работник, учител, шивач, чистач, личен асистент, тапицер, оператор производствена линия и др.

,

About the Author :

Leave a reply