Безработицата в Ямболска област през февруари е 6,5 %

Ямбол, 9.04.2021

Регистрирана безработица

В края на месец февруари 2021 г. регистрираните безработни лица в бюрата по труда от Ямболска област са 3615. В сравнение с месец януари 2021 г. няма съществена промяна – увеличение в рамките на 15 души, а спрямо м.февруари 2020 г. те са с 254 души повече като последица от епидемичната обстановка, причинена от COVID-19. Равнището на регистрирана безработица е 6.5 % и в сравнение с декември 2020 г. стойността на показателя се увеличава с 0.03 п.п.

 

Данни по общини

В петте общини от областта се отчита промяна, която е под 40 души – в община Ямбол и община Болярово броят на безработните намалява съответно с 40 и 1, а в останалите три общини има леко увеличение – Елхово (с 12),  Тунджа (с 38) и Стралджа (с 5).

Структура на наблюдаваните групи на пазара на труда

През февруари 2021 г. безработните от наблюдаваните уязвими групи на пазара на труда имат следния дял от общия брой на регистираните: младежи до 24 г. – 4%, 155 лица; младежи до 29 г. – 11%, 385 лица; продължително безработни – 17%, 618 лица; лица без квалификация – 55%, 1990; лица с основно и по-ниско образование – 45%, 1613, лица с увреждания – 6%, 233.

Входящ поток безработни лица

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда в Ямболска област през месец февруари 2021 г. са се регистрирали нови 534 безработни лица, кoeто е със 117 по-малко в сравнение с януари и се доближава до броя на новорегистрираните през февруари 2020 г. (510 д.). При регистрацията си в бюрата по труда 36 от тях (7 %) са заявили, че са загубили работата си вследствие на COVID-19.

Секторното разпределение на новорегистрираните според последната им месторабота показва, че най-голям брой идват от Преработваща промишленост (32%); Държавно управление (12%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (9%); Строителство (6%); Административни и спомагателни дейности ( 6%).

Като търсещи работа лица се регистрират и такива, които не са упражнявали трудова дейност през последните години (неуточнен отрасъл).

Обявени свободни работни места и започнали работа

През м.февруари 2021 г. броят на постъпилите на работа безработни лица е 258 и е по-голям от започналите работа през предходния месец (със 101 души). От тях 81 % са устроени в реалната икономика – 208 души.

Работа на субсидирани работни места са започнали 50 лица – от тях 1 по мерки и 1 по програми за обучение и заетост, финансирани от държавния бюджет по реда на Закона за насърчаване на заетостта, както и 48 по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – предимно по стартиралата през месец юли като антикризисна мярка схема „Заетост за теб”.

Заявените работни места в бюрата по труда на първичния пазар на труда през февруари са 203. Най-голям дял свободни работни места са заявени в Преработваща промишленост (24%); Държавно управление (18%); Хотелиерство и ресторантьорство ( 11%); Селско, горско и рибно стопанство ( 11%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (10%).

Най-много работни места са обявени за позициите: граничен контрольор; манипулант в промишлеността; сезонен работник в земеделието; общ работник; машинен оператор; готвач; продавач-консултант и др.

About the Author :

Leave a reply