Безработицата в Ямболска област падна на 6,2 % през март

Регистрирана безработица

През март 2021 г. регистрираните безработни лица в бюрата по труда от Ямболска област намаляват – в края на месеца те са 3474 и са със 141 души (4%) по-малко от безработните в края на февруари. В сравнение със същия месец на м. г., когато започна извънредното положение заради епидемичната обстановка, безработните през март 2021 г. са повече със 113 души.

Равнището на регистрирана безработица е 6.2 % и в сравнение с февруари 2021 г. стойността на показателя  намалява с 0.3 п. п.

 

Данни по общини

В четири от общините в областта се отчита намаление, което е най-голямо в община Ямбол – със 127 души (9%), а в за “Тунджа”, Стралджа и Болярово спадът е съответно с 19, 37 и 6 души. Само в община Елхово се отчита слабо увеличение – с 48 безработни.

Структура на наблюдаваните групи на пазара на труда

През март 2021 г. безработните от наблюдаваните уязвими групи на пазара на труда имат следния дял от общия брой на регистираните: младежи до 24 г. – 5%, 171 лица; младежи до 29 г. – 11%, 382 лица; продължително безработни – 18%, 621 лица; лица без квалификация – 56%, 1961; лица с основно и по-ниско образование – 46%, 1611, лица с увреждания – 7%, 226.

Входящ поток безработни лица

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда в Ямболска област са се регистрирали нови 576 безработни лица през месец март 2021 г., кoeто е с 42 повече в сравнение с февруари и със 268 по-малко от новорегистрираните през март 2020 г. (844 д.), когато беше обявено извънредното положение заради епидемията от  COVID-19. При регистрацията си в бюрата по труда 9 от тях (2 %) са заявили, че са загубили работата си вследствие на COVID-19.

Секторното разпределение на новорегистрираните според последната им месторабота показва, че най-голям брой идват от Преработваща промишленост (24%); Държавно управление (11%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (9%); Административни и спомагателни дейности (5%); Строителство (5%).

Като търсещи работа лица се регистрират и такива, които не са упражнявали трудова дейност през последните години (неуточнен отрасъл).

Обявени свободни работни места и започнали работа

През март 2021 г. броят на постъпилите на работа безработни лица е 421 и е по-голям от започналите работа през предходния месец (със 163 души). От тях 70 % са устроени в реалната икономика – 295 души.

Работа на субсидирани работни места са започнали 126 лица –17 по програми за обучение и заетост, финансирани от държавния бюджет по реда на Закона за насърчаване на заетостта, както и 109 по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – предимно по стартиралата през месец юли като антикризисна мярка схема „Заетост за теб”.

Заявените работни места в бюрата по труда на първичния пазар на труда през февруари са 358 – със 155 (76%) повече от предходния месец. Най-голям дял свободни работни места са заявени в Преработваща промишленост (25%); Хотелиерство и ресторантьорство (16%); Държавно управление (13%); Административни и спомагателни дейности (10%); Операции с недвижими имоти (8%).

Най-много работни места са обявени за позициите: социален асистент, сервитьор, готвач, шивач, общ работник, камериер, водач на селскостопански машини, монтажник на кабели, дърводелец мебелист и др.

About the Author :

Leave a reply