Безработицата в Ямболска област падна на 4,7 %

Регистрирана безработица

През месец юни 2021 г. продължава тенденцията за намаление на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от Ямболска област – в края на месеца те са 2632 и са с 304 души (10,4%) по-малко от безработните в края на май. Безработните през юни 2021 г. са по-малко с 1992 души в сравнение със същия месец на м. г., когато след отмяната на извънредното положение безработните бяха достигнали 4624 души.

Равнището на регистрирана безработица е 4.7 % и в сравнение с май 2021 г. стойността на показателя  намалява с 0.5 п.п.

Данни по общини

Във всички общини от областта се отчита намаление, което е най-голямо в община Ямбол – със 106 души (10%) и Тунджа – с 87 (19%), а за  Стралджа, Елхово и Болярово спадът е съответно с 18, 80 и 13 души.

Структура на наблюдаваните групи на пазара на труда

През юни 2021 г. безработните от наблюдаваните уязвими групи на пазара на труда имат следния дял от общия брой на регистираните: младежи до 24 г. – 3,5%, 91 лица; младежи до 29 г. – 8,2%, 216 лица; продължително безработни – 22,4%, 590 лица; лица без квалификация – 56,4%, 1485; лица с основно и по-ниско образование – 46,1%, 1214, лица с увреждания – 7,4%, 196.

Входящ поток безработни лица

През месец юни 2021 г. 423 безработни лица са се регистрирали в бюрата по труда от областта за ползване на посредническите услуги, кoeто е с 46 души повече в сравнение с май и със 75 по-малко от новорегистрираните през юни 2020 г. (502 д.), когато извънредното положение беше преминало в извънредна обстановка заради епидемията от  COVID-19.

Секторното разпределение на новорегистрираните според последната им месторабота показва, че най-голям брой идват от Преработваща промишленост (22%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (12%); Държавно управление (9%); Хуманно здравеопазване и социална работа (9%); Административни и спомагателни дейности (6%); Селско, горско и рибно стопанство (5%).

Като търсещи работа лица се регистрират и такива, които не са упражнявали трудова дейност през последните години (неуточнен отрасъл).

Обявени свободни работни места и започнали работа

През м.юни 2021 г. броят на постъпилите на работа безработни лица е 400 души и надвишава с 3% започналите работа през предходния месец (388 души). От тях 62 % са устроени в реалната икономика – 249 души.

Работа на субсидирани работни места са започнали 151 лица – 8 по мерки и 61 по програми за обучение и заетост, финансирани от държавния бюджет по реда на Закона за насърчаване на заетостта, както и 82 по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – предимно по стартиралата през месец юли като антикризисна мярка схема „Заетост за теб”.

Броят на обявените работни места расте с 20% спрямо предхния месец – 329 места при 260 през м.май. Най-голям дял свободни работни места са заявени в Административни и спомагателни дейности (26%); Преработваща промишленост (21%); Хотелиерство и ресторантьорство (12%); Държавно управление (9%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (8%).

Най-много работни места са обявени за позициите: манипулатор в промишлеността, общ работник, машинен оператор металообработващи машини, домашна помощница, монтажник, заварчик, продавач-консултант, сервитьор и др.

About the Author :

Leave a reply